Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X046r_176_1 ZE_G_X046v_176_2 C ZE_K_X057r_176_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 46r-46v, nr. 178 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Die poirters van Domborch.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 57r, nr. 173 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Opschrift:

Domborch.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 276, ad 1322 april 2.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb c etc. maken cond etc. Want ons onse poirteren van Domburch ghetoghet ende ghecroent hebben dat mense moyet ende daghet tUtrechtd ende in Middelburche om waerlike saken ende omme scout, datmen niet sculdich en es te doene, ende des wi oec niet en willen; waer omme wi ombieden allen onsen luden van Walgherenf, uyt ghenomen die van Middelburchg, ende ghebieden op ene boeteh van drien ponden zuarter Tornoysei dat niemant onsen poirters voirs. yewerinx daghe jof moye omme waerlike dinghen danj toet haer vierscare van Domburch. Ende es dat sake dat dit yemand doit ende hi coemt binnen onser poirte voirs., zo willen wi datten onse bailiu ende scepenen van Domburch over die boete houden; ende coemtk hi niet binnen onser poirte voirs., so willen wi dat mene daghe ter vierscaren aldaer ende te banne houde tote onser coemsten in Walgherenl, so sullen wi hem daer over beridem, sonder verdrach. Voert so wie die van buten sien ende comen binnen onser poirte voirs., daer onse poirters voernoemt op claghende sien van scoude jof van anderen saken die tote haren scependome toe behoren, so gheven win macht onsen bailiu ende scepene van Domburch wie dat si sien dat sise daer over houden des si hem recht ghedaen hebben, uyt ghenomen alle onse poirters van onsen vrien poirten. Ende so wie diese hier in weder stonde, dat souden wi an hem houden als an die ghene die onse poirte voirs. te niete maken wilde, ende also doen ontghelden dats hem een ander hoeden sal.

Ghegheven in Middelburch des vridaghes voer Palmen sonnendach int jaer ons Heren M CCC twe ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum abbatem, [V]oerneo, Cruninghep, Cats et alios.

a
Will. C.
b
Heynn. B; Heneg. C.
c
hier van Holl. C.
d
tUtr. B.
e
Midd. B.
f
Walgh'en B; Walchgh'en C.
g
Midd. B; Middelb. C.
h
b verbeterd uit p B.
i
Torn. B; Tor. C.
j
dat B.
k
comt, door andere hand boven de regel toegevoegd C.
l
Walgh'en B; Walchgh'en C.
m
beriden C.
n
door andere hand gecorrigeerd C.
o
de eerste letter verdwenen in de vouw B; Vorne C.
p
Cruningh. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: poorters van Domburg