Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X049v_200_1 C ZE_K_X061r_200_1 ZE_K_X061v_200_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 49v, nr. 200 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Her Jan van Cruyningen.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 61r-61v, nr. 197 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Opschrift:

Thuys ende dorp van Cruninchen mit XXIIII mergen landts aldaer.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 313.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb c etc. maken cond etc. dat haer Jan here van Cruninghed, onse trouwe ridder, ende ver Margrietee vrouwe van Cruninghe, sijn wijf, quamen voer ons  ende voer onse manne alse voer onsen neve den here van Voernef, borchgrave van Zeelandg, heren Claysh Kerving van Reymerswale ende heren Clays van Cats, onse trouwe ridderen, Hesseli van der Krekej, Kempek Dankartsl sone ende voer anders onse manne, ende droghen ons op in vrien eyghen haer steenhuys int doirp te Cruninghe metter hofstede, metter graft ende metten neder hove also alse dat betimmert es, ende al hoir ambocht, hofstede ende erve die si hebben int dorp te Cruninghe binnen der nuwer grafte, ende haer deel van der nuwer grafte die omme torp lopet, ende viere ende twintich ghemete lands in den ouden dijc, onder dat si hebben ende noch ghecrighenm sullen, behouden ons allen dienst die dit voers. lant plach te doene te voren, wilc steen huys, hofsteden, graften, nederhof, ambochte, erve ende hofsteden int dorp voirs. binnen der nuwer grafte ende der nuwer grafte ende vier ende twintich ghemete lands voirs. wi verleent hebben ende verleenen here Janne here van Cruninghe voirs. ende sinen nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen te houdene in erfleene, in der manieren dat n comen sal na siere doit op sinen outste wittachtighen sone jof op siere outster wittachtigher dochter en hadde hi en ghenen sone, ende alse voirt van manne te manne; ende storve enich van den ghenen daer dit voers. goed op quame sonder wittachtich kint, sone jof dochter, so sout comen op den outsten wittachtighen broeder jof op den outsten jof op den naisten manhoeft die wittelic van heren Janne comen ware. Ende dit huys ende alle goed voerscreven sal onse ledich open huys wesen op ende of te vaerne, onse lude daer op te doene ende thuys daer mede te besetten tallen tiden als wijs begheren jof dat wijs te doene hebben.

Ende omme dat wijt hem in deser manieren verleent hebben, so hebben wi hem te kennissen desen brief beseghelt mit onsen seghel. Ende omme die mere sekerhede so heft hi ghebeden onsen lieven neve den here van Voerneo dat hi desen brief beseghelen wil mit onsp. Ende wi Gheraerdq here van Voirne, burchgrave van Zeelandr, maken cond ende kenlijc allen luden dat wi omme bede willen van heren Janne here van Cruninghes hebben wit in kennessen van allen desen dinghen voerscreven desen brief beseghelt mit onsen seghel mit onsen lieven here den graveu voerscrevenv.

Dit was ghedaen ende ghegheven in Middelburchw des vridaghes na Paesdach int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, abbatem, Vorne, Cruninghex, Cats, Reymerswaley, milites, et alios.

a
Will. C.
b
Heynn. B; Heneg. C.
c
hier van Holl. C.
d
een afkortingsstreep boven de laatste letter lijkt geradeerd C.
e
Magriete B.
f
Voirne C.
g
Zeland C.
h
Niclays C.
i
de eerste e verbeterd uit a C.
j
re door andere hand, op rasuur C.
k
of Kenipe, verbeterd uit Kniepe B; Keinpe of Kenipe (de positie van het accent is niet eenduidig) C.
l
de tweede a onzeker, blijkbaar verbeterd uit e B; Dankaerds (een spatie tussen n en k overbrugd met een horizontaal streepje) C.
m
vercrighen C.
n
hier twee of drie letters, doorgestreept C.
o
Vorne C.
p
door andere hand verbeterd uit hem B.
q
Gher'd B.
r
Zeland C.
s
Cruninghē C.
t
deze herhaling van wi lijkt een vergissing.
u
den grave ontbr. C.
v
voirnoemd C.
w
Midd. B.
x
Cruningh. BC.
y
Reym'swale B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jan heer van Kruiningen, ridder