Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X063r_209_1 ZE_K_X063v_209_2 B ZE_G_X051r_209_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 63r-63v, nr. 205 (primaire registratie).
Opschrift:

Middelburcha.

In de marge, door andere hand: Zeelandb. – Daaronder, door een derde hand: R(egistrata).

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 51r, nr. 209 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jaer marct in Middelburchc.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 316. – Unger, Bronnen geschiedenis Middelburg III, p. 10-12, nr. 23.

Wi Willaem graved van Henegouwene etc. orkonden ende maken cond allen luden dat wi ene jaermarct in onse poirte van Middelborchf gheleghet ende ghevriet hebben allen dengheneng die dese jaermarcth soeken sullen vrilike te varen ende te keeren met hare rechter tolnen als hier na ghescreven staet, uytghenoemen onsen vianden jof die ghene die ute onsen lande ghewoeste ballinghe sijn jof die ghene i die hem selven uit onsen lande om hare misdaet verzuoren hebben, ende niement te houdene noch te rasteerne binnen deser jaermarct van gherande scout, bekennet noch onbekennet, het enware dat die scout binnen dier marct ghemaket ware; ende dese jaermarct sal in ghaen up sente Marien Magdalenen j avondk ende gheduren tote vijf daghen toe ende niet langher: van paerden ende van allen anderen beesten die eirste twee daghe, van lakene, van marserien ende van allen anderen goide drie daghe ende niet langher, ende des vierdendaghes bi der sonnen, binden corden. Ende so wat scepe dat binnen deser jaermarct coemet met goide te coepe, dat scip sal ons gheven ses penninghe Tornoysel te toelnen. Van elken paerde dat men vercopet binnen deser marct sal men gheven acht penninghe Tornoyse; van eere coe salmen gheven vier penninghe Tornoysem; van elken rinde dat twee jaer oud es jof daer boven twee penninghe Tornoyse, ende die daer beneden zijn sullen gheven enen penninch Tornoyse; van elken scape dat men vercoepet zalmen gheven enen penninch Tornoyse, ende van tween lammeren salmen gheven enen Tornoyse penninch; van elken varken dat men vercoepet zalmen gheven twee penninghe Tornoyse, eist clene jof groet, het en ware dat bider voednesse sire moeder levede, dat en goude niet; ende soe wie dat dese voerseyde beesten copet die sal dese tolne ghelden als op elke beeste vorscreven staet. Zoe wat packele met ghewande dat tote deser marct coemet dat sal ghelden twee scellinghe Tornoyse, ende dit moeghen si selve uyt voeren omme dese selve toelne, eist dat sijt niet en vercoepen; ende so wat packele met bonten werke of met koninen werke teser marct coemet dat sal gheven twee scellinghe Tornoyse; ende van elken packeele van lammeren werke twaelf penninghe Tornoyse. Ende soe wie die ghezoden lakene, ghemenghede jof ghevarwede lakene kochte binnen deser marct die sal gheven vier penninghe Tornoyse van elken lakene; grawe lakene, witte lakene ende alrande voeder laken twee penninghe Tornoyse tote tollen, zoe wie dat se coepet; so wien die bonte voederse jof bonte pelsen coepet twee penninghe Tornoyse van den stucke; ende die lammeren voeders coepet enen penninch Tornoyse van den stucke; ende diese coepet die gheld dese tolne van allen marsen ende van elken pachkele dat der maerserien toe behoerd, ende over hoeft bezegheld es dat sal ghelden twee scellinghe Tornoyse, ende maersemanne die hare coemenscip beneden ponde waerd es die en ghelden niet. Van elken vate dat twee boedem heeft ende ter market comet dat sal ghelden ses penninghe Tornoyse. Van allen gouden werke ende van allen zelveren werke, van mattalen, tinnen, loeden werke jof soe wat goide dat hier niet voernoemt en es, dat sal gheven enen penninch Tornoyse van elken ponde te toelnen. Ende alle dese tolne zalmen betalen met eneno groeten Tornoyse over sestien penninghe Tornoyse gherekend, ende houden wi tote ons selves behoef ende tote onsen wille, dese jaermarct alp wyt ende niet langher danne alsoe elkes jaers gheleyt es. Ende soe wie dat dese tolne ontvoirde jof ontdroeghe die verboirde drie pond Tornoyse ende die tollen vierscat. Ende so wat tuisteliker sake dat binnen deser jaermarct ghesciede dat zalmen twiescat beteren.

Ende in allen mannieren dat wi dese voerseyde jaermarct gheset ende ghevriet hebben jaerlix te houden ende in te ghaenne op sente Marien Magdalenen avond, zo hebben wi oic noch onser poirte voerseyt ene ander jaermarket gheset ende ghevriet jaerlix te houden met zulker vrihede, tollen tonser behoef ende met allen anders stucken als hier voerscreven es, in te gane jaerlix des sonnendaghes na halfvasten ende durende alsoe langhe ende in allen mannieren alseq jaermarct van sente Marien Magdalenen messe vorscreven es. Ende dese twee jaermarcten vorscreven te tween tiden van den jare te houden hebben wi onser poirte vorseit van deser gheleghet ende ghevriet in allen mannieren alst vorseit es, behouden ons, onser heerlichede ende erfvelichede, ende sonder alrehande archlist.

In orkonde van desen brieve gheseghelt met onsen zeghele. Ghegheven tote Valenchijn op den eirsten dach van meye in den jare ons Heren dusent driehondert drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum de Vorne, abbatem, Cruningher, Cats, Merewedes, milites, concordatum, et alios.

a
Middelb. A.
b
Zeel. A.
c
Middelb. B.
d
..grave B.
e
van Henegouwen ontbr. B.
f
Midd. B.
g
allen denghenen verbeterd uit allen enghenen A.
h
de tweede r uit c A.
i
hier jof die ghene, doorgestreept A.
j
hier dach, doorgestreept A.
k
21 juli.
l
Tor. AB; deze abbreviatuur wordt hierna niet meer aangegeven.
m
Torn. B, ook deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven.
n
de woorden zoe wie dat se coepet so wie op rasuur A.
o
boven de regel toegevoegd A.
p
vóór de a een geradeerde letter A.
q
boven de regel toegevoegd A.
r
Cruningh. A.
s
boven Me een overtollig afkortingsteken voor er B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: poort van Middelburg