Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X067r_238_1 B ZE_G_X054r_238_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 67r, nr. 236 (primaire registratie).
Opschrift:

In de marge, door andere hand: R(egistrata).

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 54r, nr. 238 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Een seggen vanden genen die lant hebben int Nyeuwelant van Sinte Mertijnsa dicke.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 331.

Wi Willaemb gravec van Henegouwend ende van Hollande maken cond allen luden dat wi hebben een segghen gheseghet tuischen die ghene die land hebben int Niewelandf van Zente Maertijnsg dijc ende die ghene die den cens daer of ontfanghen sullen met eenen rechte, dat men den cens daer of betalen zal elkes jaers op sente Baven dachh; ende die des niet en dade, die sal sinen cens ghelden twie scatte. Ende die den cens heffen sal, die sal dat land doen ghebieden met drien sonnendaghes gheboeden den scoutete die hi daer toe hebben mach of den dijcgrave die daer vani sgraven weghen es, ende die salt daer na in die weke eyghenen tote des gheens behoef dien die cens metten rechte toe behoert. Ende altoes machmen die erve lossen ende vrien met twiescatten ghelde eer si gheeyghent es, behouden des scouteten recht ende der scepenen die daer over sien. Ende es dat die scoutete metten scepenen dat land eyghent, zoe sullen si alsulc goid recht daer of hebben als an beyden ziden bordene recht es. Voert willen wi dat Elwoud van den Scoerej, onze dijcgrave aldaer, ghebot legghe van achterstallen cens ende volghen den lande met drien sonnendaghen gheboden; ende diet daer binnen niet en ghelt, dat men sijn land daer over eyghene alst vors. es. Voert willen wi waer dat yement dat wederstonde ofte den scoutete of scepene, daer of keerde alse of hi crachte hadde ghedaen; ende alle stucken hier of daer twiste of vallen mochte, houden wi tot ons selves claernesse. Ende al sonder archghelist.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchk feria IIa ante Symonl et Iude anno XXIIIom.

a
M'tijns B.
b
Will. B.
c
..grave B.
d
Heneg. A.
e
Holl. A; etc. i.p.v. van Henegouwen ende van Holland B.
f
land geschreven achter vier doorgehaalde letters, mogelijk vene A.
g
Sinte Martijns B.
h
1 oktober.
i
gecorrigeerd, en erna een bovengeschreven woord dijc geradeerd A.
j
Score B.
k
Midd. AB.
l
Sy A.
m
des manendaghes voir sinte Symon ende Juden dach int jair ons Heren Mo CCCo drie ende twintich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: ingelanden en de cijnsgerechtigden in het Nieuweland van Sint-Maartensdijk