Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X068r_243_1 B ZE_G_X054r_243_1 ZE_G_X054v_243_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 68r, nr. 241 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: R(egistrata). – Eronder, door een derde hand: Zeelanda.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 54r-54v, nr. 243 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Die joncfrou van Montfoirde.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 121.

Wi Willaemb gravec van Henegouwend etc. maken cond allen luden dat wi om alrehande ghebrec dat onse die joncvrouwe van Montfoirde eyskende was van hare moeder weghen, der vrouwen van Monfoirdef, ende Jans van Haemstedeg haers oems, ende om bede onzer ghetrouwer lude des biscops van Zuden ende des heren van Voerneh, hebben ghegheven ende gheven met dezen brieve joncvrouwe Maynneni vors. L lb. Tornoysej sjaers, den groeten over XVIk d. gherekend, die wi haer jaerlix bewizen ende willen dat si jaerlix in neme ende ontfanghe van zulken ghelde als ons elcs jaers vallen zal van onzen chijnsel van onsen nuwen landem te Vortrap; ende ombieden onzen rentemeister van Zeellandn die nu es jof hier na wesen sal dat hi joncvrouwen Maynen vors. jof haren ghewaerden bode de vors. L lb. Tornoyseo jaerlix in nemen laet ende ontfanghen van onzen voers. chinsep te zulken daghen alst payment daer of in comet, ende dat hi daer of neme jaerlix haren openq brief om met ons daer mede te rekenenr.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchs des saterdaghes na zente Lucas dach int jaer vant XXIIIo.

a
Zeel. A.
b
Will. B.
c
..grave B.
d
Heneg. A; van Henegouwen ontbr. B.
e
gecorrigeerd A.
f
Montfoirde B.
g
Haemsteden B.
h
Voirne B.
i
Maynen B.
j
Tor. AB.
k
twaelf B.
l
thijnse B.
m
nuwenlande B.
n
Zeell. B.
o
Tor. A; Torn. B.
p
thijnse B.
q
boven de regel toegevoegd A.
r
rekē A.
s
Midd. AB.
t
ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Meine van Montfoort