Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X068v_247_1 ZE_K_X069r_247_2 B ZE_G_X054v_247_1 ZE_G_X055r_247_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 68v-69r, nr. 245 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: R(egistrata). – Eronder, door een derde hand: Zeelanda– Daar onder, door een latere hand: Middelburchb.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 54v-55r, nr. 247 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Middelborch draperye.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 331-332. – Unger, Bronnen geschiedenis Middelburg III, p. 12-13, nr. 24.

Voor de in de tekst genoemde oorkonde waarin de Middelburgse jaarmarkten worden ingesteld, zie nr. ZE 209 d.d. 1 mei 1323.

Wi Willaemc graved van Henegouwene ende van Hollandf maken cond ende kennelic allen luden dat wi, omme onze ghemeens lands ende onzer ghemeenre poirte orbaer van Middelburchg ende onze land van Walgherenh te beteren, hebben met onzen ghemenen Rade over een ghedraghen ende i uytghegheven dat niement wonende in Walgheren jof comende van buten Walgheren, wane dat hi si, en gheen wollenj laken dat men ghemeenlike heet ghewantk gheheel bi stucken vercoepen noch sniden en zal in onze land van Walgheren, en si dat dat voers. laken jof ghewant in onze land van Walgheren jof in Middelburch ghemaect ende ghereet si, uytghesteken scaerlaken jof ghewant in onze land van Walgheren, op ene pene van l tuintich pond Tornoysem, den groeten over zestien penninghe gherekent, ons te betalen van den ghenen die binnen Middelburch wonen ende daer of verwonnen worden bi dien scepenen van Middelburch, ende van den ghenen die buten Middelburch wonen ende daer of worden verwonnen ende bedraghen met drien van onzen mannen; ende alze dicken alze zi jeghens onse voers. ghebod doen ende daer of verwonnen worden alze voers. es, alzo dicke zullen si ons deze voers. pene ghelden. Mar waer dat sake dat eneghe lude tot hoers selves behoef, n hore wive jof hoer ghesinne om hem te cledene, niet om eneghene coemanscippe te hantieren, enich laken of ghewant wilden bringhen jof doen halen buten onzen lande van Walgheren, van wat steden dat si wilden, dat moghen si doen sonder eneghe boete te verboeren jeghens ons. Ende zo wanneer dat die vriheden van den jaermarcten die wi onzer poirte van Middelburch ghevriet hebben gheduren ende staende zijn, so mach elkerlike die wille alrehande laken ende ghewant van buten brenghen, vercoepeno ende sniden sonder deze bote te verboren, met sire rechter tolne te ghevene in zulker manieren alze onze opene brieve houden die van den voers. jaermarcten ghemaect sijn. Dit ghebot ende deze ordinancie zal gheduren tot onzen wedersegghen. Ende hebben bevolen ende bevelen met dezen brieve onzen bailiu van Middelburch die nu es of hier na wezen zal dat hi dese vors. boeten zo wanneerp ende waer dat zi verboertq worden van onzen weghen narenstelike verware ende inne tonser behoef, daer hi ons jofte den ghenen dien wijt bevelen zullen gode rekeninghe of zal doen.

In orkonde etc. Ghegheven te Middelburch des zaterdaghes voer Alre heyleghen dach int jaer vanr drie ende tvintich.

a
Zeel. A.
b
Middelb. A.
c
Will. B.
d
..grave B.
e
Heneg. A.
f
Holl. A; etc. i.p.v. van Henegouwen ende van Holland B.
g
Midd. A; Middelb. B; deze abbreviaturen worden in het vervolg niet meer aangegeven..
h
Walgh'en AB; deze abbreviatuur wordt in het vervolg niet meer aangegeven.
i
hier van, doorgestreept A.
j
w door andere hand verbeterd uit v B.
k
ghe want B.
l
hier XX, doorgestreept B.
m
Tor. A.
n
hier ware dat sake, doorgestreept A.
o
ver coepen A.
p
wānneer A.
q
ver boert A.
r
ons Heren Mo CCCo B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de gemene poort van Middelburg en het gemene land van Walcheren