Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X071v_260_1 B ZE_G_X057v_260_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 71v, nr. 257 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 57v, nr. 260 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Jan Jacobs z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 127.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. Want Jan Jacobs sone van Grijpskerkec met zinen maghen, vrienden ende helpers op die ene zide ende Jan ende Boudwijnd veren Hadewi kindere met horen maghen, vrienden ende helpers op die ander zide van allen twiste ende parlemente die zi onderlanghe hadden van Wouter Jacobs soens doet van Grijpskerkee ende dat daer of gheroerd es ane ons gheblevan sien, soe segghen wi daer of onse zegghen in manieren dat hier na ghescreven staet. In den eirsten zegghen wi dat Jan ende Boudwijn veren Hadewi kindere ghelden zullen Wouter Jacobs sone hondert ende vijftich pond zuarter Tornoysef, ende zi zullen beyde bedevaerd varen tote onser Vrouwen te Ritchemadoene, Wouters ziele te ghenaden; voird zullen zi ons gheven van horer verboirnesse hondert pond Tornoyseg. Ende men zal alle smerte an beyden ziden ghelden een scat, ende die smerte zalmen brenghen voir heren Niclayseh van Catse ende voir Gillijs Boudwijnsi sone, onsen bailiu van Middelburchj. Ende dese zoene ende verboirnesse voirscreven zalmen ghelden te drien tiden binnen den jare, telken zeventien weken een derdendeel; ende ten eirsten daghe salmen betalen alle smerten, ten middelsten daghe zalmen manscippe ende voir eede doen. Ende waer dan yemant buten onsen lande wonendek die die zoene niet hebben en wilde van sdoeden maghen, ende die Jan Jacobs sone ende zinen maghe bi goeden trouwen daer toe niet hebben en mochten dat zi die zoene namen, soe soudmen Jan ende Boudwijn veren Hadewil kindere voirs. alsoe vele ghelts weder gheven alse dien luden van rechter maechsoene bi goeder rekeninghe toe behoeren mochte, ende dat jeghens hore vete. Voird zullen Jan ende Boudwijn voirs. hore bedevaerd op diem reyse of wesen voir Bamissen naist comende, o niet weder te keren voir dat zi die bedevaerd voldaen hebben. Ende hier bi zegghen wi ene alinghe zoene; ende soe wie die brake, dat waer op zijn lijf ende op zijn ghoed.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchp des vridaghes na Half vasten int jaer ons Heren Mo CCCo drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter, Zudensemq, abbatem de Middelburchr et alios.

a
Will. A.
b
Heynn. AB.
c
Gripskerke B.
d
Boudijn B; deze variant wordt verder niet aangegeven.
e
Gripskerke B.
f
T'noyse A; Tor. B.
g
T'noyse A; Tor. B.
h
Nyclase B.
i
Boudijns B.
j
Middelb. A; Midd. B.
k
wonede B.
l
Haddewi B.
m
dese B.
n
1 oktober.
o
hier ende B.
p
Middelb. AB.
q
Zuden. AB.
r
Midd. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Jacobsz. van Grijpskerke enerzijds en Jan en Boudewijn vrouw Hadewij's kinderen anderzijds met hun wederzijdse verwanten, vrienden en helpers