Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X072v_269_1 B ZE_G_X058r_269_1 ZE_G_X058v_269_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 72v, nr. 266 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 58r-58v, nr. 268 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Her Wouterea van Berchem.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Vgl. nr. ZE 204.

Voor de term 'vrienden' in dit verband zie de aantekening bij nr. ZE 81.

Wi Willamb grave van Henegouwenc etc. maken cond allen ludend dat wi oerlof ghegheven hebben heren Wouteree van Berchem, onsen ghetrouwen riddere, te panden alle de ghene die sine vriende waren ter tijt doe hi den manf te Macheleng sloech ende die hem sint ene bede ghaven te hulpe tote diere soenen in sine ambochte, alsoh verre als hoir goet binnen sinen ambocht gheleghen es. Ende waer hem yemant die doe sijn vrient waren als men hem die bede gaf seder ontrumeti sijn, so ombide wi harenj k heerscap daer diel onder wonen dat si heren Woutere vorseit jof sinen bode helpe doen van diere ghiften vorscreven, ghelt jof pande; ende des niet en laet.

Ghegheven in Middelburchm op den Paeschavond int jaer ons Heren M CCC viern ende tvintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter.

a
de eind-e onzeker B.
b
Willaem B.
c
Heneg. A; van Henegouwen ontbr. B.
d
etc. i.p.v. allen luden B.
e
Wouter B.
f
hier en hierna (delen) van letters verdwenen in een vouw in het perkament A.
g
Machlen B.
h
alse B.
i
ontrumnt A.
j
heren (h'en) B.
k
hier haren herhaald A.
l
si B.
m
Middelb. A.
n
boven de regel toegevoegd A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Wouter van Berchem, ridder