Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X075r_295_1 B ZE_G_X061r_295_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 75r, nr. 292 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 61r, nr. 294 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Jan Airnouts z.

Vgl. nr. ZE 293. De dienstaantekening aldaar heeft mogelijk ook betrekking op de oorkonden nrs. ZE 294-296.

Wi Willaema grave etc. maken cont allen ludenb dat wi vercoft hebben Jan Arnoudsc f.d onsen trouwen knape, portere van Zirxef, enen moerdijc binnen Bertseldijcg die men heet Crayenamer, alse groet als hi vallen mach, tonser orbare ende ter siere; ende dien zalh hem beleyden van onsen weghen Jan Wissen f.i onse rentemeester van Beoestersceltj alse weselike es, ende die salne daer upk houde van onsen weghen, elc ghemet om achtien scellinghe groter Tornoysel te twien jaren te ghelden, die ene helfte te sente Pieters daghe ingaende oestem ten eersten brande ende die ander helfte te sente Pieters daghe ingaende oest ten anderen brande. Ende hi zal hebben van elke XXV ghemete een ghemet lecscat vri, ende al gheldelant beneden enen ghemete zal hi ghelden; ende gheldeland dat an enen stucke groet es een ghemet jof daer boven, daer zal onse rentemeester onse orbaer mede doen, zonder arghenlist. Ende alt lant dat wi selve in desen moerdijc hebben tote vier ghemeten toe, dat gheven wi hem lecscat vry ende wi scelden quite van allen litcope, in versette van siere scade die hem Hughe Prijsbiern dede. Ende desen moerdijc zal hi hebben ter Zeuschero koire ende ten moerdijcsen rechte. Ende gheven hem machtp scepen te maken ende die of ende ane te done, ende bot ende koere bi desen scepen te maken die hi waent dat slans orbaer sijn; ende zoe wat boten dat daer verscinen beneden XXVII s. die zullen sine wesen, ende bote van XXVII s. ende daer boven die zullen onse wesen. Ende waer dat hem yemant ontfoer met sinen lecscatq, met selle jof met teringhe erghent in onsen lande, dien gheven wi hem orlof met sinen scepen weder te halen sonder verbornesse jeghens ons, behouden elken man sijns rechts, sonder erghenlist. Ende hi zal zoden nemen binnen Bertseldijcr over al daer wi veynoet ane sijn sonder sinen cost; ende daer wi gheen veynoet ane en sijn, zal hise nemen om zulken cost als onsen rentemeester Beoesterscelts denket dat weseliken es.

In orconde etc. Ghegheven tote Zirixet des donresdaghes vor sente Symon ende Juden dach int jaer ons Heren M CCC vier ende twintichu.

a
Will. A.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
Arn. B.
d
sone B.
e
porte A; poirter B.
f
Zeerixee B.
g
B'tseldijc of B'cseldijk, de l door andere hand toegevoegd AB.
h
l door andere hand verbeterd uit een afkortingsstreep A.
i
sone B.
j
Beoisterscelt B.
k
aan de p nog een overtollig haaltje A.
l
Tor. AB.
m
1 augustus.
n
Prijs bier B.
o
Zuescher B.
p
mach B.
q
lecscal A.
r
B'tseldijc of B'cseldijc AB, de l door andere hand tussengeschreven B.
s
Beoisterscelt B.
t
Zeerixee B.
u
XXIIIIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Arnoudsz., knaap, poorter van Zierikzee