Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X075v_298_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 75v, nr. 295 (primaire registratie).
B: AGH 304 (groot register Zeeland), f. 61v, nr. 296 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Dat convent van Bethlehem.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Wi Willaema grave etc. maken cont allen ludenb dat wi religiosenc vrouwen der abdissen ende den ghemenen convente van Bethlehemd te pachte ghegheven hebben van Bamissee f naest comende tien jare daer nae durende al onse lant Vorsker voreng dat wi legghende hebben in Oude Hughelijns sandh, mit den middeldike die neffens den lande leghet, also alsen nu die pachtenaers ghebruken, behouden ons onser tiende van den vorscreveni lande, om X lb. groter Tornoysej sjaers vries ghelts, te betalen alle jare die ene helfte tote Vastelavondk ende die ander helfte tote Biervlieter market na der note. Ende desen pacht zullen si onsen rentemeester Beoestersceltl versekeren binnen onser porte van Zirxem jaerlix te betalen, ende dit land zullen si houden van diken ende van wateringhen buten onsen coste. Mar want men seghet dat men cortelike ene insate maken zal in den lande vorscreven, soe est vorwaerde als men die inzate maket dat wi hem in den selven jare of slaen zullen van haren pacht vorscreven, te hulpe van hare scade ende van haren coste die si an den dijc legghen, XXX s. groter Tornoysen; ende daer tenden zullen si ons onsen vollen pacht gheven. Ende dit vorseyde land zullen wi hem vryen ende daer in bescermen alsoe dat sies vryelike ghebruken moghen also langhe als haer pacht duret; ende alle stucken vorscreven sonder arghenlist.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburch up Alre heylighen dach in anno XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, episcopum Zudensemo, abbatem de Middelburchp, Jan Wissen f.q receptoremr et alios.

a
Will. A.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
ere religioser B.
d
Bethlehē AB.
e
1 oktober.
f
hier te geradeerd A; idem doorgestreept B.
g
vorē A.
h
zand B.
i
vor op rasuur A.
j
Tor. A; Torn B.
k
dinsdag na zondag Esto mihi.
l
Beoisterscelt B.
m
Zeerixee B.
n
Tor. A; Torn B.
o
Zuden. AB.
p
Midd. AB.
q
sone B.
r
bovengeschreven B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: abdis en convent van Bethlehem