Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X075v_300_1 ZE_K_X076r_300_2 B ZE_G_X061v_300_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 75v-76r, nrs. 297-298 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 61v, nr. 298 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Her Florijs vander Veer, Clais van Borsselen ende Wolffairt van Borsselen etc.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 134.

De polder van de Duitse heren lag bij Zanddijk.

Wi Willaem grave van Henegouwena, van Hollandb etc. maken cond allen luden. Want onse lieve ende ghetrouwe haer Florensc van der Vere, ridder, Claisd van Berselee ende Wolfaertf van Berseleg, onse neve, haer huissinghe ende hoer land onderlinghe ghecavelt ende ghedeelth hebben als wi verstaen, endei Wolfaertj tote sire cavel ghevallen es die helfte van den huysek dat Willaeml van Subborchm was voir zestalf pond grote, ende Clayse eenn heel huis ghevallen es dat Lettaerto hiet tote sinen deelle voir vierdalf pond groete, soe is wel onse wille ende onse consent dat Claisp ende Wolfairtq voirseit r onderlanghe wisselens ommet dese huisinghe voerscreven also dat Claisu behoude die helfte van Willaemsv huyse voerseit endew dat Wolfaertx houde dat heelle huis dat Lettaerty hiet, ende dat Claisz voerseit Wolfairta' voers. alsob' vele lands gheve in der Duiscerc' heren polre van zijns zelves lande dat viertich scellinghe groter Tornoysed' waerdich es.

In orkonde desen brief bezeghelt met onsen zeghelee'. Ghegheven tef' Middelburchg' op Alre heyleghen dach int jaer ons Heren Mo CCCo vier ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, episcopum Zudensemh', abbatem de Middelburchi' et alios.

a
Heneg. A.
b
Holl. A; van Henegouwen van Holland ontbr. B.
c
Floris B.
d
Clays B.
e
Borselen B.
f
Wlfat B.
g
Borselen B.
h
ghedeel B.
i
deels verdwenen in een vouw in het perkament A.
j
Wlfart B.
k
u onduidelijk, gecorrigeerd A.
l
Will. AB.
m
Zobburch B.
n
dat B.
o
Lottairt B.
p
Clays B.
q
Wlfat B.
r
hier dat Cla, doorgestreept A.
s
direct verbeterd uit willen A.
t
ende B.
u
Clays B.
v
Will. B.
w
verbeterd uit endat A.
x
Wlfairt B.
y
Lottairt B.
z
Clays B.
a'
Wlf'de B.
b'
alse B.
c'
Duisc' A; Duyscher B.
d'
Torn. A; Tor. B.
e'
etc. i.p.v. desen brief ... zeghele B.
f'
in B.
g'
Midd. AB.
h'
Zuden. AB.
i'
Midd. A; Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas van Borsele en Wolfert van Borsele