Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X076v_310_1 ZE_K_X077r_310_2 B ZE_G_X062v_310_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 76v-77r, nr. 307 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 62v, nr. 306 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Geertruyt Pieter Thonijs zoens wijff.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 338, ad 1324 maart 26.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Henegouwenb ende van Hollandc etc. maken cond allen luden. Want Pieter Thonijs f.d van den Vlietee onse zuagher, daer God die zielef of hebben moet, ghelovetg hadde te maken voer onse here endeh heren Ghyen den biscop van Utrecht endei ons alle die tiende die hi hadde van den heren van sente Pieters tUtrechtj met anders al sinen goede dat hi haer ghemaect hadde voer onsek, erve, have, roerende endel onroerende, uyt ghenomen zijn amboch, joncvrouwe Gertrudenm sinen wive, onser nichten toet hare lijftochte; ende want wi sent vercreghen hebben al den tienden van sente Pieters voers. in Zeellandn; ende Wouter Thonijs f., Pieters brodero voers., al ambochtp ende tiende voers. die hi haddeq ons op ghedraghen hevet voermaels tote Pieters behoef voerseit, r dese ontfanghen heeft; sos hebben wi met goeder voersienich hedet over een ghedraghen met onsen luden van onsen Rade ende met Wouter voerscreven ende met goed denken onser nichten voerscreven, omme dat wi niet en willen datter enighe dinghe in vallen anders dan goed, dat joncvrouwe Gertruytu voers. hebben zal tot hare lijftochte die helfte van alre tiende die Pieter ende Wouter vors. bestarf van Thonijs haren vader, wilke helfte loipt tieghen achte ende dertich ghemete tiende of daer ommetrent. Ende in deser tiende vorscreven gheloven wi haer te houden tote haren live met desen brieve als wi vrouwen ende joncvrouwen tote hare lijftochte sculdich sien te houden na sede ende costume van onsen lande.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchv des manendaghes na Mitvastemw int jaer ons Heren Mo CCCo vier ende tuintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, episcopum Zudensemx, abbatem de Middelburchy et dominumz Symonema' bastairtb'.

a
Willem B.
b
Heneg. A.
c
Holl. A; van Henegouwen ende van Holland ontbr. B.
d
sone B.
e
boven de eind-e een (deels geradeerde?) afkortingsstreep B.
f
zie A.
g
de eerste letter onduidelijk A.
h
den B.
i
de eerste letter onduidelijk A.
j
sente Pieters tote Utrecht, de eerste drie woorden boven de regel toegevoegd B.
k
ons B.
l
ontbr. B.
m
G'truden A; Ghertruden B.
n
Zeeland B.
o
boven de regel toegevoegd A; broeder, de r bovengeschreven B.
p
tambocht B.
q
dit woord is wel overtollig.
r
hier een niet afgemaakt die of dit, doorgestreept A.
s
boven de regel toegevoegd A.
t
voersienicheit B.
u
G'truyt A; Ghertruud B.
v
Midd. AB.
w
Mit vastene B.
x
Zuden. AB.
y
Midd. AB.
z
ontbr. B.
a'
Sy AB.
b'
de eind-t bovengeschreven A; bastardum B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Geertruid, weduwe van Pieter Antonisz. van den Vliet