Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X078r_319_1 B ZE_G_X063r_319_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 78r, nr. 316 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 63r, nr. 315 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Her Costijn van Renesse ende her Heinric van Everingen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 140.

Over deze slepende kwestie zie voorts nrs. ZE 36 en 672 en WI 102.

Wi Willem grave van Henegouwena, van Holland, van Zeeland ende here van Vrieselandb maken cont allen luden dat haer Costijn van Renessec ende haer Henricd van Everinghen ene twi ondelanghe hadden des si ane ons bleven, ende wi vereffenden alzoe dat haer Henrice voirseyt hebben soude van shaer Costijns tiende voirseyt ende sire neven haren Heyrixf kindre van Renesseg acht ende vijftich ghemeten hondert ende twee roeden tiendenh, leghende in Elewoudsi dijc, wilken tiende ons haer Costijn ende sijn neve voirseyt ons op ghedreghen hebben; ende wi hebben voird verliet ende verlien med desen brieve haren Henricj van Everinghen voirnoemd van ons in pachte te houden omme viertien scellinghe ende tien penninghe Hollandsk sjaersl, behouden elken ander sijns rechts, in allen maniren alze die brieve houden di bi overeendraghen ende wilcor van ons ende van onsen ghemenen mannen daer of ghemaect sien.

In orkonde desen brievem beseghelt med onzen segheln. Ghegheven te Dordrechto op sente Servaesp dach int jaer ons Heren dusent drihondert vijf ende twintichq.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et dominum Nycolaumr de Cats, Egidium Baldwini, Jan Heynrixs sone ende Jan Wissen zonet.

a
Heneg. A; Heynn. B.
b
etc. i.p.v. van Holland ... Vrieseland B.
c
Renisse B.
d
Heynric B.
e
Heynric B.
f
Heynrix B.
g
Renisse B.
h
tieden A.
i
Elwouds B.
j
Heynric B.
k
Holl. AB.
l
volgorde: tsjaers Holl. B.
m
de eerste e bovengeschreven A.
n
etc. i.p.v. beseghelt med onzen seghel B.
o
Dordr. AB.
p
S'vaes AB.
q
van XXVo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
r
Ny. AB.
s
Heynr. A; Henr. B.
t
f. Wissen i.p.v. Wissen zone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Hendrik van Everingen