Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X079r_325_1 B ZE_G_X063v_325_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 79r, nr. 322 (primaire registratie).

Onder de tekst, door andere hand, en deels geradeerd: Concordatus.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 63v, nr. 321 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Marie Boudijn Boudijns zoens weduwe.

Het begin van de tekst is doorgestreept. – Onderaan de tekst in de marge, door andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 141.

a Willem grave van Henegouwenb, van Holland, van Zeeland ende here van Vrieselandc maken cont allen luden dat joncvrouwe Mariend Boudins Boudins zoens wedewe van Stavenesse ons betaelt ende ghenoech ghedaen heift voer hore ende voer hare kinder, over mits een ende twintich pond grote Tournoysee die wi hore af sloughen van den ghelde dat wi hadden van Dancart saerf Dancarsg zone, van achte hondert vijf pond tien scellinghe ende een penninc Tournoyseh die zi ons van ouden afterstalle sculdich was, daer Jan Heinricsi zone onse rentemeyster van be Westerj Sceldk die particlen af heift bescreven hoe ende in wat maniren dat si ons voldaen heift. Voert gheve wi hore macht te vercopen van horen kindren goede alzo vele alst beloepen mach dat hore kinderen van rechte sculdich zijn van der scult voirscreven, zonder enich mesdoen ende weder segghen.

In orconde desen brief beseghelt met onsen zeghelel. Ghegheven te Zierixem des manendaghes na sinte Odulfs dach int jaer ons Heren Mo CCCo vijf ende twintichn.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et suum commune consiliumo in Zelandiap et per Jan Heynrixq f.r receptorem.

a
hier Wi B.
b
Heneg. A.
c
etc. i.p.v. van Henegouwen ... Vrieseland B.
d
Marie B.
e
Tour. A; Torn. B.
f
tshaer B.
g
Dancarts B.
h
Tour. A; Torn. B.
i
Heynrix B.
j
West' A.
k
Bewest'scelt B.
l
etc. i.p.v. desen brief ... zeghele B.
m
Zierixee B.
n
het jaartal verkort tot XXVo B.
o
volgorde: commune suum consilium B.
p
Zeelandia B.
q
Heynr. AB.
r
volgorde: f. Heynr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Maria, weduwe van Boudewijn Boudewijnsz. van Stavenisse