Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X079r_326_1 ZE_K_X079v_326_2 B ZE_G_X064r_326_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 79r-79v, nr. 323 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 64r, nr. 322 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Claes Poppena z.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 353.

De onderstaande tekst is niet overal even duidelijk. Onzeker is bijvoorbeeld de interpretatie van de zin met het 'dijcwaert' dat te halen zou zijn in de gebieden van de graaf of van Jan van Beaumont. In afschrift B lijkt dit woord gecorrigeerd tot 'dijcwoert'; het is dan mogelijk op te vatten als gerechtelijke uitspraak inzake dijkrecht. Goed mogelijk is ook dat 'waert' in 'dijcwaert' een samentrekking is van 'waerheit' (zie MNW), zodat ook dan 'dijcwaert' kan worden als een gerechtelijke uitspraak in dijkrecht en dijkzaken. – Over de uitdrukking 'ten eersten brande' zie MNW, s.v. 'brant': 'Het inbranden van een merkteken bij vee, ten blijke dat dit op een gemene weide mag worden gedreven; ook de dag waarop dit plaats heeft', met de onderstaande tekst als enige vindplaats. – Zie tevens Ibidem, s.v. 'rampen' (dat is 'door ongevallen geteisterd worden'), nog een verwijzing naar deze oorkonde, met aldaar een verklaring van het woord 'dest': dat is 'totdat het'. 'Rampen' zal hier wel specifiek slaan op de mogelijkheid van overstroming. – Met dank aan prof. dr. P.A. Henderikx.

Wi Willem grave van Henegouwenb, van Holland, van Zeeland c van Vrieselandd maken cont allen luden dat wi vercoft hebben bi Jan Wissen sone, onzen rentemeyster bi Oester Scelde in Zeeland, ende bi anders onzen f luden Claeysg Poppenh sone enen moerdijc, hyet die Meneweydei, med alle horen beloepe, sinen orbaer op te done uyte te moerne ter Zeusserj kore ende ten moerdijxen rechte, omme hondert pond grote koninx Tornoysek jof payment dat daer jeghens gaet, ende omme tien scellinghe suarterl Tornoysem van elken ghemete te lijfcoepe soe wat datn mens binnen dijcto, dit voirnoemde gheld te ghelden te drien jaren naest comende, elcs jaers een derdendeel ten eersten brande ende emmer op sente Pieters daghe ingaende oeustep, elcs jaers te betalen alzo verre alst verscenen es; ende soe wanneer dat tgoed ghereet staet, soe sel Clays voirs. ontfanghen zekerhede van ellenq manr die diens gront ghedolven hadden, dat wi tonse hebben moghen emmer alzo verre alst daer op verscijnt ten eersten brande. Ende waer dat sake dat tvoirseyde land rampede, soe souden wi beyden dest op ten lande verscene. Voirt soe sullen die ghene die dit landt dijcken dijcwaertu halen in onzer heerscippe ende in ons broeders haren Jans, onverseyt op die uytlande alsv hier voirmaels ghedaen es; want mens niet doen en mach, men moet dat hebben. Voird soe hevet die coeper van den lande alle gherechte diew menx daer in maket om orbaer des lands ende scepene te setten ende tontsetten, uytghenomen manslachten jof zaken die draghen an yemens lijf of smerten die droeghen te halve manne toe; die souden wi selve hebben. Ende dit voirseyde dicrechty sullen wi vast ende ghestade houden; ende waer dat sake dat dit voirseyde recht yemend wederstaen wilde, dat bevelen wi onsen scoutate van Poirtvlitz, over mits dat hier naest ghezeten es, dat hi den coeper van den voirs. lande te helpe come med onsen luden van Poirtvlieta', alzob' dat hi blive in desen voirseyden rechtec'. Ende voirt waerd' dat sake dat enich tuist gheviele twisken die van den hoghen lande ende ons, dat si haer goed e' vrielic ghebruken souden gheliken ons selves luden van onsen landen dat si in den voirseyden landen hadden leghenden si enich goed daerf' in, alzo verre alsg' parlement van hem selven niet en roerede. Ende waer dat sake dat yement enich sel ofte h' gheld uytten voirseyden lande ontvoerde boven der land lude voirwaerde, die mochi' men an halen op onsen stroem sonder enichghe verbornesse. Voirt waer j' yement die daer in die Meneweydek' land vercofte, dat altoes die coeper van den moerdike dat land hebben mochte omme dien coep waerd dat hi him ghenoeghede. Ende alle stucken voirscreven sonder arghenlist.

In orkonde desen brieve beseghelt med onsen seghelel'. Ghegheven toite Zierixem' des manendaghes na sente Odulftn' dach int jaer ons Heren dusent driehondert vijf ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et pero' Janp' Wissen f.q' receptorem.

a
de e gecorrigeerd B.
b
Heneg. A; Heynn. B.
c
hier ontbreken wel de woorden ende here A.
d
etc. i.p.v. van Holland ... Vrieseland B.
e
Beoist' Scelt B.
f
hier man, doorgestreept A.
g
Clays B.
h
de eerste letter op rasuur A.
i
Meeneweyde B.
j
Zeeusser B.
k
Torn. B.
l
zwart', de r bovengeschreven B.
m
Torn. B.
n
ontbr. B.
o
bedijct B.
p
1 augustus.
q
de eerste letter gecorrigeerd; lees elken? A; allen B.
r
mannen B.
s
den B.
t
de eerste letter gecorrigeerd A.
u
de a geradeerd en gecorrigeerd, vermoedelijk tot o B.
v
alse met de laatste letter uitgeveegd A.
w
dat B.
x
en onduidelijk vanwege een correctie A.
y
dic boven de regel toegevoegd A; dijcrecht B.
z
Portfliet B.
a'
Portfliet B.
b'
vóór de a een geradeerde letter (een z?) A.
c'
boven de r een overtollige haal A.
d'
wairt met de laatste letter geradeerd B.
e'
hier gheb, doorgestreept B.
f'
op rasuur B.
g'
alst B.
h'
hier enich, doorgestreept A.
i'
mochte B.
j'
hier daer, doorgestreept B.
k'
Meeneweyde B.
l'
etc. i.p.v. beseghelt ... seghele B.
m'
Zierixee B.
n'
Odulfs B.
o'
ontbr. B.
p'
Iohannem B.
q'
volgorde: f. Wissen B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Poppenz.