Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X079v_327_1 B ZE_G_X064r_327_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 79v, nr. 324 (primaire registratie).
Opschrift:

Middelburcha.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 64r, nr. 323 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Begijnen te Middelburchb.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 352-353. – Unger, Bronnen geschiedenis Middelburg I, p. 497, nr. 574.

Wi Willem grave van Henegouwenc, van Holland, van Zeeland ende here van Vrieselandd maken cont ende kenlic allen luden dat wi omme Gode ende om orbaer onzer goeder luden van onsen lande, bi rade ende over een draghene van onsen ghemenen Rade ende onser ghemeenre wet van onser poerte van Middelburch, de beghinen van Middelburchf dieg deser tijt toe ute haren staet hebben gheweist in haren staet weder gheset hebben ende in haer goed, in manieren dat die abt van Middelburchh metten scepenen van Middelburchi ende metten oudsten ende den vroesten joncvrouwenj van den beghine hove voirs. kiezen sullen tweek joncvrouwen dien den hove binnen berechten zullen, van poerten te slutene, van cleedren van doeke te draghene, van wanderinghe te hebbene ende vanl allen stane te berechtene alst voermaels ghewest heift. Voirt zullen die II joncvrouwen met tween mannen diere die wet voirs. toezettetm al goed dat den hove behoerd, waer dat gheleghen is, ane varden ende berechten also datn tgoed come in Gods dienst, daerto omme ghegheven is ende het sculdichp es te comene; ende daer of zullen si rekeninghe doen den abt ende der poerte voirs. alsment van hem beghaert. Ende wi willen dat thof ende die joncvrouwen van den hove voirs. bliven in allen stane ende in alre vriheden alse zi te voren waren.

In orkonde desen brief beseghelt med onsen segheleq. Ende omme r meerre sekerhede soe hebben wi ghebede onsen lieven ende s ghetrouwen der ghemeenre wet van onser poerte van Middelburcht dat si desen brief met ons bezeghelen willen, dat si daer toe helpen dat dese joncvrouwen inu allen stucken voirscreven ghehouden worden. Ende wi scepenen, burghmeysters ende Raet ghemeenlike van der poerte van Middelburchv, omme onsen lieven here den grave voirs. ende om dat wi met goeden trouwen daer toe helpen willen dat alle stucken voirs. vast ende ghestade ghehouden worden, zoe hebben wi voer ons ende voir onse nacomelinghe desen brief beseghelt met onsen here den grave voirs. met onser ghemeenre poerte zeghele. Ghegheven in Middelburchw des saterdaghes na sente Barnabas dach int jaer Mo CCCo vijf ende twintichx.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et suum commune consilium et per commuyney consilium opidi de Middelburchz.a'

a
Middelb. A.
b
Middelb. B.
c
Heneg. A; Heyneg. B.
d
etc. i.p.v. van Holland ... vrieseland B.
e
eendraghen, de woorden gescheiden door een verticaal streepje A.
f
Midd. B.
g
op rasuur B.
h
Middelb'ch B.
i
Midd. AB.
j
joncwrouwen met de tweede haal van de eerste w geëxpungeerd A.
k
t gecorrigeerd A.
l
v gecorrigeerd A.
m
toe boven de regel toegevoegd B.
n
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
o
t tussengeschreven A.
p
de h gevolgd door een uitgeveegde t A.
q
etc. i.p.v. desen brief ... seghele B.
r
hier die B.
s
hier ghe, doorgestreept A.
t
Midd. AB.
u
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
v
Midd. AB.
w
Midd. AB.
x
XXVo i.p.v. Mo ... twintich B.
y
de laatste twee letters onduidelijk A.
z
Midd. A.
a'
de gehele dienstaantekening door slijtage zeer vervaagd, maar onder UV-licht nog goed leesbaar A; na het tweede per ontbreekt de rest van de aantekening B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: begijnen van Middelburg