Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X081v_341_1 B ZE_G_X065r_341_1 ZE_G_X065v_341_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 81v, nr. 348 (primaire registratie).

De moderne nummering verspringt hier abusievelijk tien nummers.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 65r-65v, nr. 336 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Phillips heren Nachena z.

Allen den ghenen die desen brief zullen zien of horen lesen make ic kond ende kenlic ..Philipsb heren Rachen sone van Berselen dat ic van alre broke die ic misdaen hebbe jeghens minen lieven here, ..heren Willamec grave van Heynnegouwend, van Hollande, van Zeellandf ende here van Vrieslandg, alse van dien dat ic zijn gherechte ende zine scepene van Middelburchh kerede op den herewech in Berselen, daer zi hantieren wouden alsulc recht als zi hem vermeten dat horer stede toe behoeren soude van mijns heren sgraven weghen ende van zinen voirvorders; ende van alre broke ende misdaet die ic misdaen hebbe of ghaende mach hebben jeghens die scepene, tgherechte ende jeghens die ghemene porte van Middelburchi om diere zelver sake willen, van hoghen ende van laghen, gheheliken ende al gheblevenj ben op zegghen mijns lieves heren sgraven van Heynnegouwenk ende van Hollandl voirs., alsoe dat ic vaste ende ghestade houden zal ende voldoen zoe wat dat hi daer of op mi zegghen zal, te wat tiden dat hi wille, est metten monde of met zinen openen brieve. Ende om dat zegghen te houden ende te voldoen witteliken ende trouweliken, oec hoe ende in wat manieren dat hijt zegghen zal, soe verbinde ic mi zelven ende al mijn goed, liengoed ende anders, soe waer dat gheleghen es, in diere manieren dat ic dat verboird hadde waer dat sake dat ic niet en helde noch en voldede dat zegghen in alre manieren als hijt zegghen zal, in derm jeghenwordichede heren Symons desn bastards van Hollando, ridders, Florensp van Haemstede ende Boudwijns van Baersdorp, knapen, mijns heren sgraven mannen voirs., die over dit verbind waren ende ic ghebeden hebbe ende bidde dat zi desen brief met mi ende op mi bezeghelen willen.

Ende wi Symon, Florens ende Boudijnq voirscreven om bede Philips van Berselenr ende om die merer kennessen hebben met hem ende op hem desen brief open bezeghelt met onsen zeghelen bi den zinen. Ghegheven totes Valenchijn des woensdaghes na sinte Martinst dach int jaer ons Heren XXVo.

 

Ista littera est sub Enghelbertou.

a
h gecorrigeerd B.
b
hier en hierna ontbr. de digniteitspunten B.
c
Will. AB.
d
Heynn. AB.
e
Holl. A.
f
Zeell. A.
g
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
h
Midd. AB.
i
Midd. AB.
j
bleven B.
k
Heynn. AB.
l
Holl. A; ende van Holland ontbr. B.
m
d', boven de regel toegevoegd B.
n
ontbr. B.
o
Holl. AB.
p
Flor. AB.
q
na de d drie stokken, waarboven een afkortingsstreep A.
r
B'selen A; Borselen B.
s
te B.
t
M'tins A; M'tijns B.
u
Enghelb'to AB.
Oorkonder: Filips heer Raasz. van Borsele
Destinataris: graaf Willem III