Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X081v_342_1 B ZE_G_X065v_342_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 81v, nr. 349 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 65v, nr. 337 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

In Sinte Lievins kerke te Sierixee een cappelle.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 367.

In de tekst wordt gerefereerd aan gevechten in de oorlog van 1303-1304 tegen de opstandige Zeeuwen en de Vlamingen, waaraan een einde kwam met de overwinning in de zeeslag op de Gouwe, 9-10 augustus 1304.

Wi Willema grave b etc. maken cont allen luden dat wi in eweliker ghedenkenesse onser overouders ziele ende der onser, ende al onser goder lude ziele die met ons in onser orloghe bleven ter Verec, tote Arnemudend, in Duvelande ende voer Zirxef, ende nameliken om der eeren wille die ons onse here God verliende in den stride up Goude up sente Lauwerensg dachh, hebben gheset ende ghemaket in der ere Goids, onser Vrouwen ende sonderlinghe sente Lourensi ene capelrie, tote eweliken daghen te verdienen bi enen goden priester daghelix als hies ghestaet es messe up te done up den outare datmen daer toe maken zal in sente Lievijns kerc tote Zirxej in die middewaerde van der kercken vor den chore, wilke capelrie wi hebben ghefundeert ende gheghift met dortich pond Tornoysek sjaers, den groten over XVI d. gherekent, die wi bewisen jaerlix den capellaen die wi jof onse nacomelinghe die capelrie gheven zullen intenemen ende voren uyt tontfanghen van onsen pachte die vallen zal jaerlix van onsen lande in Hughelijns zand in Scouden, telken termine als die pacht verscint sijn anebeloep; ende ombieden onsen rentemeester van Beoestersceltl in Zelandm die nu es jof hier na wesen zal, ende allen onsen anderen ambochtsluden, dat si den vors. capellaen die dortich pond Tornoysen sjaerso laten voren uyt nemen ende ontfanghen, sonder enich wederzegghen, van den eersten ende ghereetsten pacht die van p onsen lande in Hughelins zandq vors. vallen zal tote elken daghe als die pacht daer of verscint. Ende die gifte van deser capelrie zal ons ende onsen nacomelinghe altoes toe behoren, want wise van ons zelves gode fundeert ende ghemaket hebben.

In kennesse etc. Ghegheven in Middelburchr des woensdaghes na sente Katerinens daghe anno XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter, abbatum de Middelburcht et commune consilium.

a
Will. A.
b
hier van Heynn. B.
c
V'e AB.
d
de eerste letter onduidelijk A; Aernemuden B.
e
Duvel. AB.
f
Zir. A; Zerixee B.
g
Lauwer. A; Laureyns B.
h
10 augustus.
i
Lour. A; Lauwerens B.
j
Zir. A; Zier. B.
k
Tor. AB.
l
Beoest'scelt A; Beoist'scelt B.
m
Zel. A; Zeeland B.
n
Tor. AB.
o
elx jaers B.
p
hier Hughelijns zande, doorgestreept B.
q
Hughelijns zande B.
r
Midd. AB.
s
Kat'inen A.
t
Midd. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Sint Lievenskerk te Zierikzee