Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X082r_347_1 B ZE_G_X066r_347_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 82r, nr. 354 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 66r, nr. 341 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Vidimus van eenre hilixe voirwairde up die vrou van Rochelaera.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 145.

Wi Willemb grave etc. maken cont allen luden dat wi ende onse lieve neve here Gheraerdc here van Vorned, e borchgrave van Zelandf, die desen brief met ons bezeghelt hevet, ghesien hebben enen brief van den deken ende den capitel van Oudemonsterg ende van heren Gillise van Cruninghenh, ridder, zeghelen wel beseghelt, daer si mede bekennen veren Katelinen van Rochelaer, heren Gillijsi wedewe van Cruninghenj vors., twie hondert pond Tornoysek sjaers die haer Gillijsl van Cruninghe vors. in huweliken vorwarden hare makede tote hare lijftochte bi desm dekens ende des capietels van Oudemonstern goid denken, alsoe als die brieve vornoemt houden die wiere of ghesien hebben, up al den tiende die hi van den deken ende den capietel vors. hout in pachte, legghende tOude Cruningheo; ende want ons niet toe en behoert p te ghedoghen dat si veronrecht worde, zoe willen wi dat heren Gillijsq erfname vornoemt jof die ghene die den tiende leydenr zullen alse langhe als ver Katerines vors. levet elcs jaert haeru zekerhede doen zullen van twie hondert ponden Tornoysev jaerlix tebetalen binnen w den jare daer naest comende, alsoe dat die vrouwe wel verzekert es eer dander den scoef vorenx, ende daer bi zullen die rechte erfname heren Gillijsy vors. der tienden ghebruken. Voert z ombieden wi Raesena' ende anders heren Gillijsb' erfname ende den ghenen die den tiende tesen jare thuys ghevoert hebben dat si veren Katelinen vors. gode zekerhede doen te betalen vor den oust naest comende van IIC lb. Tornoysec' als vorscreven es, jof wi zullense haer doen hebben van den reetsten gode dat die ghene hebben die hem der tiende onderwonden hebben.

Ende om dat d' dit vaste ende ghestade blive, zoe hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ende wi Gheraerde', here van Vornef', burchgrave van Zelandg', om dat wi over al dese stucken vorscreven gheweest hebben ende wier met goden trouwen toe helpen willen dat alle stucken vorscreven trouweliken ghehouden worden, zoe hebben wi desen brief mede opene beseghelt met onsen here den grave vorscreven met onsen zeghele. Ghegheven in Middelburchh' des manendaghes na sente Andries daghe int jaer i' XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, dominum de Vornej', k' Willeml'.} camerlinc.

a
Rochel. B.
b
Will. A.
c
Gher. AB.
d
Voirne B.
e
hier ende B.
f
Zel. A; Zeeland B.
g
Oudemonst' AB.
h
Cruninghe B.
i
Gill. A.
j
van Cruninghe, boven de regel toegevoegd B.
k
Tor. AB.
l
Gill. AB.
m
de inkt van dit woord en het volgende deels weggesleten A.
n
Oudemonst' AB.
o
Cruninghen B.
p
hier dat si veronrecht worde, doorgestreept B.
q
Gill. AB.
r
ley den A.
s
Kat'ine AB.
t
jaers B.
u
hoir, boven de regel toegevoegd B.
v
Tor. A; Torn. B.
w
hier daer, doorgestreept A.
x
voeren B.
y
Gill. AB.
z
hier zoe B.
a'
Raessen B.
b'
Gill. AB.
c'
Tor. A; Torn. B.
d'
hier dat, geëxpungeerd B.
e'
Gher. A; Gher't B.
f'
Voirne B.
g'
Zel. A; Zeel. B.
h'
Midd. AB.
i'
hier ons Heren Mo CCCo B.
j'
Voirne B.
k'
hier et B.
l'
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: vrouw Catharina van Rotselaar, weduwe van heer Gillis van Kruiningen