Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X083r_354_1 B ZE_G_X066v_354_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 83r, nr. 361 (primaire registratie).
Opschrift:

Wairloeswervea.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 66v, nr. 347 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Dabdisse van Waterloeseb.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 369.

Twee dagen eerder was een oorkonde met dezelfde strekking uitgevaardigd, maar zonder het getuigenis van abdis, keldermeester en convers en het betaalde bedrag van de koopsom (zie nr. ZE 352); de onderhavige heruitvaardiging diende wel ter vervanging van die eerste akte.

Wi Willaemc grave etc. maken cont allen luden dat wi verstaen hebben bi reckeliken clerken ende anders goeden luden dat die abdisse van Waterloese werved en ghene macht en hevet haers godshuys erve te vercoepen, en zi bi haren vader abt ende bi haren ghemenen convente. Ende want die abbedisse van Waterloesewervee ende die kelwaerderf ende broeder Heynekaeng, haer convers, voir ons ende voir onsen ghemenen Raed ghenomen hebben op haer consciencie ende op haer oirden dat broeder Hughe des godshuys land van Waterloese werveh, legghende te Noirdikei in Noirdbevelandj, buyten den consente der abdissen voirseyt ende haers k convents ende haers vader abts bi him zelven l vercoft hevet Moenijnm Hadden sone zeven ghemete ende hondert roeden lands ende Herenboudn Hughen sone drie ghemete lands, legghende te Noirddikeo voirs., soe segghen wi der abbedissen ende haren convente van Waterloese wervep voirscreven haer hand te slane ane dese tiene ghemete ende hondert roeden lands voirscreven, ende willen dat zi des vrielike ghebruyke; maer die vijftich scellinghe groete ende vijf zeven gherste een verendeel mijn die haer boden ontfaen hebben ende q in haers gods huys orbaer ghecomen sien, die zegghen wi haer weder te gheven dien ghenen diese van recht sculdich es te hebben.

In orkonde etc. Ghegheven te Zierixee des sonnendaghes na sente Lyclaeysr dach int jaer XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per comitem, abbatem et commune consilium.

a
Wai'loeswerve A.
b
Wat'loese B.
c
Willem B.
d
Waterloese w've A; Wat'loese w've B.
e
Wat'loesew've A; Wat'loese werve, met de l op rasuur B.
f
kelwairder B; wel te lezen als kelrewaerder.
g
Heynnekaen B.
h
Wat'loese werve AB.
i
Noirtdike B.
j
Noirtbeveland, de v verbeterd uit l B.
k
hier ghemeens, doorgestreept A.
l
hier en in de volgende regel om een dunne plek in het perkament heen geschreven B.
m
Menijn, waarin ij gecorrigeerd B.
n
H'enboud, de H gecorrigeerd A.
o
Noirtdike B.
p
Wat'loese werve A; Wat'loese w've B.
q
hier een doorgestreepte h A.
r
Nyclays B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: abdis van Waterlooswerve