Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X083r_355_1 B ZE_G_X066v_355_1 ZE_G_X067r_355_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 83r, nr. 362 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 66v-67r, nr. 348 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Dabt van Middelburcha ende die costerie in Oest cappelle.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 369-370.

Vgl. nrs. ZE 356 en 357.

Wi Willem grave van Heynegouwenb etc. maken cont allen luden. Want die ene helfte van der costerien tote Oest cappelc in Walchrend, die onser giften toe behoert ende ons nu open es bi Pieter Colinse f. doit, alsef goit es van renten ende vervalle datter twie persone hem zuverlike up bedraghen moghen, zoe hebben wi om Goids dienst te meersen ende in eweliker ghedenkenesse eens edels hoghen princen heren Willems, wileneer desg coninx van den Romaynen, daer God die ziele of hebbe, ende onser voervorders ziele ende onser van der tiende die deser vorseyder helfte toe behoirt bewiset ende bewisen vive ende twintich pond Tornoyseh, den groten over XVI d., elcs sjaers voren uyt te nemen, daer wi mede funderen ende dotieren ene capelrie, te verdienen bi enen goden capellaen, in wat stane dat hi si, daghelix zoe waneer dat hies ghestaet es, in onser Vrouwen kercke in den cloester in Middelburchi, daer die coning Willemj vors. begraven leyt, dien wi of k onse nacomelinghe die capelrie gheven zullen up een outaer dat die abt van Middelburchl daer toe zal doen maken bi onsen goidenken; ende dat ander dat boven desen XXV lb. Tornoysem van der vorseyder tienden jaerlixn comen zal, laten wi ende bewisen met anders deno vervalle datter vorseyder helfte van der costerien toe behoirt den coster dienp wi jof onse nacomelinghe die helfte van der costerien vors. gheven zullen, om die costerien te verwaren ende te verdienen alse zede ende woente es.

In orconde etc. Ghegheven tote Zirixeeq des sonnendaghes na sente Nyclays dach int jaer r XXVo.

 

s Istam litteram posuit Jan Heynrixt f. receptor sub abbate de Middelburchu.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem etv abbatem de Middelburchw et Willaemx camerlincy.

a
Middelb. B.
b
Heyn. A; Heynn. B.
c
Oest capp. AB.
d
Walchr. A; Walgh'en B.
e
Colijns B.
f
alsoe B.
g
boven de regel toegevoegd B.
h
Tor. A; Torn. B.
i
Midd. AB.
j
Will. A.
k
hier die na ons comen sullen, doorgestreept B.
l
Midd. AB.
m
Tor. AB.
n
boven de regel toegevoegd B.
o
dien B.
p
die B.
q
Zir. A; Zerixee B.
r
hier ons Heren B.
s
het volgende door andere hand A.
t
Heynr. A; Henr. B.
u
Midd. AB.
v
ontbr. B.
w
Midd. AB.
x
Will. AB.
y
camerarium B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: abdij van Middelburg