Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X083v_358_1 B ZE_G_X067r_358_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 83v, nr. 365 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 67r, nr. 351 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Henric van Everingea.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 146.

Het si cont allen den ghenen die diesen brief zien zullen jof horen lesenb dat ic Henricc van Everinghed, ridder, hebbe vercocht joncfrou Beatricene van Steelandf miere nichten viertich scellinghe grote van Vrankerikeg, elcs jaers hare ende haren nacomelinghe tonfaen ende te hebben up XL mete invallenderh tienden die ic hebben legghende in Elewoudsi dijc van der oestzide in, ende dese vornoemde viertich scellinghe groter coninx Tornoysej elcs jaers die zal die joncfrouk van Steelandl voernoemt of haer nacomelinghe in heffenm elcs jaers te twien tiden, die ene helfte binnen maerten ende die ander helfte binnen den oeste comende daer naest; ende dese vornoemde XL mete tienden die en zal ic noch en mach noch minen nacomelinghe noch nyemant van onsen weghen nemmermeer met enighen rechteo porren noch orbaren eer der joncfrou van Steelandp vornoemt of haren nacomelinghen voldaen es van desen vornoemden XL s. groter coningx Tornoyseq elcs jaers. Ende waer dat zake datmen der joncfrou van Stelandr voernoemt jof haren nacomelinghe niet en voldade ghelike dat hier vorscreven staet, zoe mach die joncfrou van Stelands vornoemt of hare nacomelinghe haer hand slaen an dese vornoemde XL mete tienden sonder mesdoen endet sonder wedersegghen van yemene, tote der tijt dat hare voldaen es ghelike dat hier vorscreven staet.

Ende om dat ic Henricu van Everinghenv, ridder vornoemt, ende Olivier mijn sonew willen dat dit vaste ende wel ghehouden worde van ons ende van onsen nacomelinghe, zoe hebben wi desen briefx beseghelt met onsen seghele, ende hebben ghebeden enen edelen prinche, onsen lieven ende gherechten here heren Willemy grave van Heynegouwenz etc., dat hi behouden hema' in allen poynten sijns rechts desen brief met ons beseghelen wille om die mere zekerhede. Ende wi Willemb' grave vors., om bede heren Henrixc' van Everinghed', ridder, ende Olivierse' sijns zoens vorscreven, hebben desen brief met hem beseghelt open met onsen seghele, behouden ons in allen poynten ons rechts van der tiende vorscreven. Ghegheven tote Zirixeef' feria IIIa post Nycholaig' anno XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et h' Jan Heynrixi' f. receptorem.

a
Evering. B.
b
etc. i.p.v. die desen ... lesen B.
c
Heynric B.
d
Ev'ingh. A.
e
Beat'cen AB.
f
Steel. AB.
g
V'nkerike A; Vranckerike B.
h
r gecorrigeerd B.
i
Elwouds B.
j
Tor. A; Torn. B.
k
j verbeterd uit d A.
l
Steel. AB.
m
gecorrigeerd A.
n
merte, verbeterd uit meye B.
o
met eenighe rechte boven de regel toegevoegd B.
p
Steel. AB.
q
Tor. A; Torn. B.
r
Stel. AB.
s
Stel. A; Steel. B.
t
verbeterd uit jof B.
u
Henr. A; Heynric B.
v
Ev'inghē A.
w
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
x
b'ef A.
y
Will. AB.
z
Heyn. A; van Heynegouwen ontbr. B.
a'
gecorrigeerd A.
b'
Will. AB.
c'
Henr. A; Heynr. B.
d'
Ev'inghe A; Evinghe B.
e'
Olivier B.
f'
Zir. A; Zier. B.
g'
Nych’i A.
h'
hier per B.
i'
Heynr. A; Henr. B.
Oorkonder: Hendrik van Everingen, ridder
Destinataris: jonkvrouw Beatrijs van Steeland