Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X085r_372_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 85r, nr. 378 (primaire registratie).

De tekst is doorgestreept d.m.v. een aantal gekruiste halen.

Vgl. nr. ZE 378, een vier dagen later gegeven oorkonde over dezelfde kwestie; die tweede uitvaardiging zal de reden zijn geweest om de onderhavige tekst door te strepen. – Deze oorkonde is niet gekopieerd in het duplicaatregister AGH 303.

Willema grave etc. ombieden u rentemeester ende baliuy van onser poerte van Middelburchb alsoe narnstelike als wi moghen dat gi joncfrouwe Clarissien van Barsdorp in bezitte van den achte ghemete leenlands dat toe behoert der tienden van Coudekercc, daer si omme jeghens Pieter Gillijsd f. kindere omme playdiert, hout ende bescarmet, want wise tander tiden te Zirixe ghewijst hebben in besitte te bliven alse verre alse Pieters kijnder vors. in haren brief van der tiende voers. niet ghescreven en hebben van den vorseyden lande; ende des niet en laet e alsoe lief als gi ons hebt. Waer bi dat joncfrouwe Clarissie niet meer te betrouen en hevet van ons. Voert ombieden wi dat ghi die lammer van der vorseyder tiende doet gaderen ende in zeker hant houd ende beset tote ter tijt toe dat dat playt f gheent si.

Ghegheven in die Haghe des manendaghes nae Paesche daghe int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per abbatem de Middelburchg et lectorem.

a
Will. A.
b
Midd. A.
c
Coudek'c A.
d
Gill. A.
e
hier niet, doorgestreept A.
f
hier ghehe, doorgestreept A.
g
Midd. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Clarissa van Baarsdorp