Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X085v_380_1 ZE_K_X086r_380_2 B ZE_G_X068v_380_1 ZE_G_X069r_380_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 85v-86r, nr. 387 (primaire registratie).

Onder de tekst, door andere hand: Concordatus est.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 68v-69r, nr. 371 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Die biscop van Zuyden.

In de benedenmarge van f. 68v de custode van deser tijt vorw[...]a. – Aan het eind van de tekst in de marge, door andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 389. – Berkelbach van der Sprenkel, Reg. biss. Utrecht, p. 280-281, nr. 703.

Vgl. nr. ZE 379.

Jacob bi der ghenaden Goets biscop van Zuden, commenduer van Senteb Katerinenc tUtrechtd e ende van allen goetshusen van Sente Jans hospitael van den landen van Overzee in den bisdom van Utrechtf ende in der gravescip van Hollandg ende van Zeelandh, ende wi ghemene convent van Sente Katerineni tUtrechtj vors. ende van Sente Jans huyse tote Haerlemk ende van Sente Jans huyse in Middelburchl maken cont allen luden. Want onse lieve here, here Willemm grave van Heynegouwenn, van Hollando etc., ons ghegheven hevet puerlike om Gode die kercke van Westmonsterep in Middelburchq ewelike te besitten ende vryelike te ghebruken, nae diere gheere doet diese nu beseten hebben, soe ghelovenr wi vor ons ende vor onsen nacomelinghen onsen here den grave vors. ende sinen nacomelinghen dat wi dese kercke van Westmonsteres vors. altoes zullen verdienen doen met twien reckeliken luden van onser orden; ende waer datter enich van den twien die onsen here den grave vorscreven jof sinen nacomelinghen niet en ghenoghede, dien zouden wi alse dicke als hies begheerde van dane doen ende enen anderen reckeliken man van onser ordine in die stedet setten die hem ghenoghede. Voert gheloven wi onsen here den grave vors. ende sinen nacomelinghen dat onse cloester in Middelburchu altoes wesen zal open herberghe ons heren sgraven vors. ende sinen nacomelinghen, harenv wiven ende haren kindere, sonder anders onse onsen cost. Voert zullen wi vanw deser tijt vorwaert altoes daghelix bidden vor onsen here den grave vors.x ende vor sijn ouders, nae siere doet alle jare sine jareghetide doen, ende onser vrouwen sijns wives, ghelike jof si hare jaerghetide daer ghemaket hadden te done. Voert waer dat zake dat onse here die grave vors. jof sine nacomelinghe die kercke van Westmonstery vryelike hebben wilde tote hare giften, zoe wilke tijt dat si ons bewijsden in gheesteliken rentenz jof in waerliken anderhalf hondert pond Tornoysea' sjaers, die wi ghebruken mochten tote ons goetshuys behoif vanb' Haerlemc' ende van Middelburchd' vors., zoe zouden wi dee' kercke van Westmonsterf' vors. tote hare behoif vryelike quite scelden. Waer oec dat zake dat onste cloester in Middelburchg' alsoe verghinghe datment vercopen moste jof verpachten ende datmen daer gheen convent en helde, zoe h' zoude die kercke vors. vryelike toe behoren, ende die ghifte daer of te gheven, onsen here den grave vors. ende sinen nacomelinghe.

Ende om dat wi willen dat dit vaste ende ghestade i' blive ende wel ghehouden j', zoe hebben wi desen brief open beseghelt met onsen zeghelenk'; ende hebben ghebeden enen eersamen vader, onsen lieven ende gherechten here heren Jan den biscop van Utrechtl', dat hi desen brief om die mere zekerhede met ons bezeghele. Ende wi Jan bi der ghenaden Goets biscop van Utrechtm', om bede wille eens eersames vaders heren Jacob biscop van Zuden ende om bede wille van sinen ghemenen convente van Sente Katerinenen' tote Utrechto' ende van Sente Jans huse tote Haerlemp' ende van Sente Jans huyse in Middelburchq' vorscreven, hebben wi om die mere zekerheder' desen brief met hem open beseghelt met onsen zegheles'. Ghegheven tote Haerlemt' des donresdaghes nae Belokene Paeschen int jaer ons Heren M CCC XXVIo.

 

u' Istam litteram habet episcopus Zudensisv', et promisit eam reddere Geraerdo sigillatam cum omnibus sigillis in littera expressis.

w' Istam litteram posuit Gerardusx' sub Enghelbertoy'.

a
de laatste letters weggesleten B.
b
Sinte B; deze schrijfwijze hierna niet verder aangegeven.
c
Kat'inen AB.
d
tUtr. AB.
e
hier al, doorgestreept A.
f
Utr. AB.
g
Holl. AB.
h
Zeel. A.
i
Kat'inen AB.
j
tUtr. AB.
k
Hairlem B.
l
Midd. B.
m
Will. AB.
n
Heyn. A; Heynn. B.
o
Holl. AB.
p
Westmonst'e A; Westmonst. B.
q
Middelb'ch B.
r
beloven B.
s
Westmonst'e A; Westmonst. B.
t
de letters de in donkerder inkt bovengeschreven B.
u
Midd. AB.
v
verbeterd uit sinen B.
w
v verbeterd uit d A.
x
boven de regel toegevoegd B.
y
Westmonst' AB.
z
verbeterd uit goede B.
a'
Tor. A; Torn. B.
b'
verbeterd uit tote A.
c'
H'lem A; Hairlem B.
d'
Middelb'ch A; Midd. B.
e'
die B.
f'
Westmonst' AB.
g'
Middelbr. A; Middelb'ch B.
h'
hier zoe herhaald A.
i'
hier ghehouden worde, doorgestreept B.
j'
hier worde B.
k'
zeghele met blijkbaar daarna een afkortingsstreep gezet boven de laatste letter A.
l'
Utr. AB.
m'
Utr. AB.
n'
Kat'inen AB.
o'
Utr. AB.
p'
Hairlem B.
q'
Middelb'ch AB.
r'
het woord om een zwakke plek in het perkament heen geschreven A.
s'
het woord om een gat in het perkament heen geschreven A.
t'
H'lem A; Hairlem B.
u'
de volgende notities ontbr. B.
v'
Zuden. A.
w'
het volgende door een andere hand, in zeer lichte inkt A.
x'
Ger'dus A.
y'
Enghelb'to A.
Oorkonder: Jacob, bisschop van Zuden, en de onder hem als commandeur ressorterende kloosters Sint Catharina te Utrecht, Sint Jan te Haarlem en Sint Jan te Middelburg
Destinataris: graaf Willem III