Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X086v_383_1 B ZE_G_X069r_383_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 86v, nr. 390 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 69r, nr. 373 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Mathijs Reynghersa z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 151.

Wi Willaem grave etc. maken cont allen ludenb dat wi Matijsc Renghersd zone, onsen knaape, om menighen trouwen dienst dien hi ons ghedaen heefte ende noch doen sal, ghegheven hebben ende gheven vijftich pond Tournoysef g, jaerlix te nemen uyt onser tiende van Malland, in rechten leene van ons ende van onsen nacomelinghen te houden hem ende sinen na comelinghen, in manieren zo wanneer dat wi of onse nacomelinghe hem of sinen na comelinghen vijftich pond Tournoyseh sjaers in anderen zekeren renten bewiseni alst voerscreven es, so sullen die voirseyde tienden dar of vry ende quite wesen.

In orcunde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelj. Ghegheven tot Sentek Gheerden berghel des donresdaghes na sinte Jans dach m middezomer int jaer ons Heren Mo CCCo ses ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Willemn camerlinc.

a
Reyngh's B.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
Mathijs B.
d
Reynghairs B.
e
de tweede e gecorrigeerd A.
f
Tour. A; Torn. B.
g
hier tsjairs B.
h
Tour., gecorrigeerd A; Torn. B.
i
dit woord om een gaatje in het perkament heen geschreven A.
j
g (in kapitaalvorm) verbeterd uit een niet afgemaakte h A; etc. i.p.v. desen brieve ... zeghel B.
k
Sinte B.
l
eerder borghe dan berghe B.
m
hier te B.
n
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Mathijs Rengersz., knaap