Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X088r_395_1 B ZE_G_X070v_395_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 88r, nrs. 402-403 (primaire registratie).

Deze oorkonde is twee maal echter elkaar geregistreerd; het eerste afschrift, dat op enkele plaatsen een afwijkende tekst vertoont, is doorgestreept d.m.v. een aantal diagonale halen.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 70v, nr. 385 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Lijsbeth Lodewijcx weduwe vander Maelstede.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 158.

De onderstaande tekst is gebaseerd op het tweede, niet doorgestreepte afschrift in A. Varianten uit de eerste, doorgestreepte kopie zijn geannoteerd onder het sigle A'. In B is de oorkonde slechts eenmaal afgeschreven, naar de tweede tekst in A.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat voir ons quam Jan van der Maelstede ende verliede hem dat hi vercoft hevet joncfrouwe Lisebettenc, Loduwijcsd weduwe van der Maelstedee, neghen ghemete tienden ligghende in Capelle, Cloetinghe, Everdeys dijc ende inf Vlake, die hi van ons plach te houdene; ende want hi den tiende voirs. ons op ghedraghen ende quite ghescouden hevet, zo hebben wi joncfrou Lisebetten voirscreven gracie ghedaen ende hare die neghen ghemete tienden voirnoemdg verliet h, behouden elken anderen sijns rechts, van ons te houdene ende te besitten in alre manieren also die brief ende ordinantie van den tienden hout die bi wilcore van ons ende van onsen mannen van Zelandi ghemaectj ende bezegheltk es. Ende dair of zal si ons jaerlix te pachte gheven zes scellinghe ende achte penninghe Hollandsl.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchm int jair ons Heren M CCC enden XXVIo des zatersdaghes na sinte Ghegoriuso dach in marte.

a
Will. AA'.
b
Heynn. AA'; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
verbeterd uit Lisebeth A; Lizebetten A'; Lijsbethen B.
d
Lodewijcs A'B.
e
Maelsteden B.
f
boven de regel toegevoegd A; ontbr. A'.
g
voirs. B.
h
hier van ons te houdene in rechten liene, waarna het restant van de dispositie vergeleken met A in andere volgorde staat en de zinsnede behouden elken anderen sijns rechts is weggelaten: Ende darof zal zi ons jaerlix te pachte gheven zes scellinghe ende achte penninghe Hollands, te houdene ende te besittene in alre manieren als die brief ende ordinancie van den tiende hout die bi wilcore van ons ende van onsen mannen van Zeeland ghemaect ende bezeghelt es A'.
i
Zel. A; Zeel. A'B.
j
ct niet zeker, mogelijk ck A.
k
bezeghet A.
l
Holl's A; Holl. A'B.
m
Middelb. AA'; Middelb'ch B.
n
ontbr. A'B.
o
Ghegorijs A'; Gregor. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Elizabeth, weduwe van Lodewijk van de Maalstede