Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X090r_406_1 B ZE_G_X071v_406_1 ZE_G_X072r_406_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 90r, nr. 414 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 71v-72r, nr. 395 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Zeggen tuysschen vrou Alijd van Zandenborch etc.

In de marge, door andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 380, ad 1326 maart 1.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat een twi was tusken veren Alidenc onser zuster, vrouwe van Zandenburchd ende van Buren op die ene side ende Kervinghee van Reymaeswalef alse van joncfrouwe Katelinen weghen, heren Jan Mulaerdsg dochter, Kervingsh wijfs zuster, op die ander zide, alse van joncfrouwe Kathelineni goede voirs. dat hair bestaerf van heren Janj Mulaerdk horen vader, des si gheheellike ende al an beyden siden an ons gheblevenl sien. Waer of wi ons wel beraden hebben bi den keersmannen die si an beyden siden dair toe ghenomen hadden, ende siens met hem ghemeenlike over een ghedraghen also dat verAlietm onse zuster hebben zal die twiedeel van den molenwater lande ter Tekelighe ende joncfrouwe Kateline n dat derdendeel van den zelven lande. Voirt zal die here wech binnen den dorpe te Wissenkerkeo legghendep q op die noirtside van der kerke breet wesen viertich voete, ende alle here weghe buten dorpe zullen breet wesen twintich voete; ende dair se smaelre sijn men zal twintich voete breet maken, ende dair si breder sien dair zullen si hore brede behouden. Ende die playne beyde te Wissen kerker ende ter Nissens die zullen si half ende half deelen, die legghen buten hereweghe. Ende alle hofsteden die ghecavelt sien die zal jeghelijc besittent alsoe als si ghecavelt sien; ende die noch te delen sien die zullen si cavelen ende deelenu bi Symon Jans sone van Cloetinghe, Aloudv Arnouds f., Pieter Colijns sone ende bi Dieric Reylofsw sone. Ende hofsteden dair si ghebrec of hebben van anderen luden die zullen si sonder archlist ghemene winnen ende half ende half delen. Voirt so zal onse zuster voirs. joncfrouwe Katelinen voirscreven gheven van der husinghen, hovinghe ende boengherden die si ghecoft heeft in reden ghelde zeven pond groete, ende van der molen ende molen werve twie ende dertich scellinghe ende zes penninghe groete. Ende hier bi segghen wise onderlinghe ghesceyden ende vereffent van allen eyske die Kervingx voirs. yskede jof eysken mochte veren Alideny onser zuster voirs. van allen heren Janz Mulaerdsa' goede of dat dair of roeretb', tote desen daghe toe van huden. Ende hier op hevet Kervingc' voir hem, voir joncfrouwe Marien sinen wive ende voir joncfrouwe Katherinend' voirs. ende hoiren erfnamen veren Alydene' onser zuster voirscreven ende hoir arfname voir ons ende onse manne ewelike quite ghescouden ende van allen eyske verteghen die si van heren Janf' Mulaerdsg' weghen eysken mochten; ende alle stucken voirscreven sonder archlist.

Ende omme dat wi willen dat dit vaste ende ghestade bliven, zo hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ende wi Alijth' van Zandenburch ende van Buren ende ic Kerving van Reymerswalei' van joncfrouwe Kathelinenj' weghen voirs., omme dat wi ons van desen zegghen voirscrevenk' ghenoeghen laten ende ghepayt houden, zo hebben wi desen brief mede bezeghelt met onsen zeghelen. Ende omme die mere zekerheyde so hebben wi ghebeden heren Florensel' van Borsselenm' ende Clayse van Berselen' sinen broeder dat si desen brief met ons bezeghelen willen. Ende wi Florenso' van Berselep', ridder, ende Clays van Berseleq' voirscrevenr', omme bede onser liever zuster der vrouwen van Zandenburchs' ende van Buren ende omme Kervingst' bede voirscreven, heb wi desen brief open bezeghelt met onsen zeghelen u' omme derv' mere zekerheyde wille. Ghegheven in Middelburchw' des zatersdaghes voir Midvaste int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich.

a
Will. A; Willem B.
b
Heynn. AB.
c
Aleyden B.
d
verbeterd uit Santhoven A.
e
eind-e onduidelijk A.
f
Reymerswale B.
g
Mulairds B.
h
Kervinxs B.
i
Katelinen B.
j
Janne B.
k
Mulairde B.
l
ghe bovengeschreven A; bleven B.
m
ver Aleyd B.
n
hier dat, doorgestreept A.
o
Wissen kerke B.
p
legghē A.
q
hier leg, doorgestreept A.
r
Wissenke'ke B.
s
hier en hierna letters moeilijk leesbaar vanwege slijtage van de inkt A.
t
it gecorrigeerd A.
u
volgorde: deelen ende cavelen B.
v
de eerste letter onzeker A; Oeloud B.
w
Reyloefs B; de letters ey door andere hand gecorrigeerd, wrs. uit oe AB.
x
Kervinc B.
y
Aleyden B.
z
Jans B.
a'
Mulairds B.
b'
de eerste e verbeterd uit een rechte stok, en tussen de tweede e en t een geëxpungeerde r B.
c'
Kervinc B.
d'
h verbeterd uit l A; Katerinen B.
e'
Aleyden B.
f'
Jans B.
g'
Mulairds B.
h'
Aleyd B.
i'
Reym'swale AB, de w gecorrigeerd A.
j'
Katelinen B.
k'
voirs. boven de regel toegevoegd B.
l'
Floreynse B.
m'
Berselen B.
n'
B'selen B.
o'
Floreyns B.
p'
B'sele B.
q'
B'sele B.
r'
voirseit B.
s'
Zandenb'ch B.
t'
Kervinx B.
u'
hier ghe, doorgestreept A.
v'
dier B.
w'
Middelb. A; Middelb'ch B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: vrouw Aleid, vrouwe van Zandenburg en Buren, en Kervink van Reimerswaal voor jonkvrouw Catharina, dochter van heer Jan Mulard