Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X090v_407_1 B ZE_G_X072r_407_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 90v, nr. 415 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 72r, nr. 396 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Die ondersaten van Bergena.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

'Berghen' is opgevat als zijnde het graafschap Berg, maar die lokalisering is niet zeker.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen luden dat wi den goeden luden uten lande van Berghend, omme dat si cronen dat si ghebrec hebben an onsen luden van onsen lande, ghegheven hebben ende gheven toit twintich personen toe uten lande van Berghene voirseyd zeker gheleyde toit ons in Zeeland te comene, oec waer wi sijn, dair te durene ende dane te sceydene, uyt ghenomen die viande hebben ende onbevreet sijn in onsen lande. Dit gheleyde zal gheduren tot Palmen zonnendaghe toe naist comendef ende dien dach al, zonder archlist.

Ghegheven in Middelburchg int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich des manendaghes na Halfvasten.

a
B'gen B.
b
Will. AB.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
B'ghē A; Berghē B.
e
B'ghen A; B'ghē B.
f
5 april 1327.
g
Middelb. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: goede lieden van het land van Berg