Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X091v_413_1 B ZE_G_X072v_413_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 91v, nr. 423 (primaire registratie).

De nummering springt hier van 420 naar 423.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 72v, nr. 402 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Die abt van Middelburcha.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 384, ad 1326 maart 27.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen luden dat wi onsen lieven ende ghetrouwen den abt van Middelburchd, Gillijs Boudijns sone onsen baliu van Middelburche ende Jan Heynrix f.f onsen rentemeyster van Bewestersceltg in Zeeland bevolen hebben ende bevelen met desen brieve, behouden ons rechts, ende gheven hem machte vreden te maken, soendingh ende daghe te maken van Pieter Daniels soens doet van der Sluys, die te Vlissinghe ghesleghen ward, ende van den ghenen diese sloghen ende van horen vrienden ende i maghen van allen siden voirscreven; ende so wat si dair toe doen van vreden te nemen, van daghen ende van soendinghe te maken, dat sullen wi vaste ende ghestade j houden. Ende ombieden allen onsen luden die in onsen lande wone dat si alsulken vrede alse onse lude voirscreven nemen ende alsulke daghe ende soending alsk si maken, vaste ende ghestade houden ende onsen luden voirscreven dair in ghehorich ende onderdanich sien, ende des niet en laten also lief als si ons hebben. Dit zal gheduren tonsen wedersegghen.

Ghegheven in Middelburchl des donresdaghes na onser Vrouwen dach in marte int jaer ons Heren M CCC ses ende twintich.

a
Middelb. B.
b
Will. A; Willem B.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
Middelb. A; Midd. B.
e
Middelb. AB.
f
sone B.
g
Bewest'scelt B.
h
sending A; zoending B.
i
hier van haren B.
j
hier bliven, doorgestreept en geëxpungeerd A.
k
de laatste letter onduidelijk (uitgeveegd?) A.
l
Midd. A; Middelb'ch B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de abt van Middelburg, Gillis Boudewijnsz. baljuw van Middelburg en Jan Hendriksz. rentmeester van Bewesten Schelde