Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X097r_453_1 B ZE_G_X076v_453_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 97r, nr. 464 (primaire registratie).
Opschrift:

Dat cloester van Bellem.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 76v, nr. 440 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Dat cloester van Bellem.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 425.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb, van Hollandc, van Zeelant ende here van Vrieselantd maken kond allen ludene. Want wi anezien den groten cost ende den commer die dat cloester van Bellem langhe tijt ghehat heeft, so sien wi met onsen ghemenen Rade over een ghedraghen ende willen dat si van desen daghe voirwaerd niet meer persone en zullen hebben in horen cloyster danne dertich. Ende ombieden der abedissen van Bellenf die nu es jof hier na wesen zal dat si nimmermeer meer persone en ontfaen, noch om onser bede willen noch om niemant anders bede willen, boven dertich persone; ende es dat sake datter meer esg teser tijd in den cloyster, zo willen wi dat si die laten sterven ende niemant en ontfaen voir die tijd datter min danh dertich personen zien in den cloyster. Ende bidden den abt van der Does dat hi dit ghehenghen wille ende confermeren alse datter onder nonnen, scoelekinderi ende broeder maer dertich persone en sien die dair in den cloyster gheproventj sien.

In oirkonde etc. Ghegheven tote Zerixek des manendaghes na Beloken Paysken int jaer ons Heren M CCC zeven ende twintich.

a
Will. B.
b
Heynn. AB.
c
Holl. A.
d
van Holland ... Vrieselant ontbr. B.
e
etc. i.p.v. allen luden B.
f
Bellem B.
g
gecorrigeerd A.
h
dat A.
i
scele | kinder A; scoelkinder B.
j
de laatste e onzeker, mogelijk verbeterd uit o A.
k
Zierixee B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: klooster Bethlehem