Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X098v_461_1 B ZE_G_X077r_461_1 ZE_G_X077v_461_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 98v, nr. 472 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: Nota. A. Deze notitie zal verwijzen naar het Nota. B op de bladzijde ernaast, in de marge bij nr. ZE 466. Beide oorkonden betreffen overdracht van een goed in Westkerke.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 77r-77v, nr. 448 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Willem van Duvenvoirde.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 426.

Vgl. nrs. ZE 466 en 473.

Wi Willaema grave b etc. makenc cond allen ludend dat wi vercoft hebbene Willamef van Duvenvoirde, onsen trouwen camerlinc, onse ambocht ter Westkerke in Zeelandg also groet alst hair Gherardh die bastard van Hollandi hadde ende ons van hem ane comen es, mit den huse ende mit der hofstede dair thuys up staet ende die ten huse voirs. behoirtj, met molen ende met allen den rechte dat ten ambochte behoirt, van ons te houden te rechten liene. Voirt hebbenk wi hem vercoft jeghens zestien ghemete tienden luttel mijn jofte meer legghende int amboch ter Westkerken, ende ons ane quamen van heren Gherardel voirs., ende die zal hi in pachte houden van den ghenen dair mense met enen rechte sculdich es of te houden, in allen manieren alst hair comen es. Voirt hebben wi hem vercoft in vryen eyghen jeghens zes ende dertich ghemete lands luttel mijn jofte meer legghende binnen den ambochte ter Westkerkem, ende ons ane quamen van heren Gherarden voirs.; al om zeven hondert pond Hollandso, dair hi ons bi heren Janne van Leyden onsen capellaen of voldaen heeft ende den lesten penning met den eersten vergouden. Ende van alle desen goede voirscreven gheloven wi hem recht warent te wesen ende te vryen jeghens elken menschep vanq allen commer ende antale diere op wesen mochte, alse die brief hout; ende aller stucken sonder archlist.

In oirkonde etc. Ende omme die meerre kennesse zo hebben wi met ons desen brief doen bezeghelen onsen ghetrouwen luden heren Janne van den Zile, ridder, Willaems den Moilnair onsen baliu van Zuythollandt, ende Mathijs Rengarsu sone onsen baliu van Kenemairland ende van Vrieslandv, met horen zeghelen. Ghegheven te Sinte Gherdenw berghex des zonnendaghes na sinte Marcusy dach ewangelistez int jair ons Heren M CCC zevene ende twintich.

a
Will. AB.
b
hier van Heynn. B.
c
de a verdwenen in een vouw in het perkament B.
d
etc. i.p.v. allen luden B.
e
het woord geschreven rond een snee in het perkament B.
f
Will. A; Will'e B.
g
Zeel. A.
h
door andere hand in de marge toegevoegd A.
i
Holl. A.
j
mit den huse ... behoirt boven de regel toegevoegd A.
k
n tussengeschreven A.
l
Gher'de AB.
m
Westekerken B.
n
Gher'de AB.
o
Holl. AB.
p
en gecorrigeerd A.
q
v klein tussengeschreven A.
r
de tweede l uit de aanzet van een s A.
s
Will. AB.
t
Zuytholl. A.
u
Reyngh's B.
v
Vrieseland B.
w
Gheerden B.
x
b'ghe AB.
y
Marchus B.
z
ewangelist gevolgd door een superscript tekentje A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Duivenvoorde, kamerling