Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X099r_463_1 B ZE_G_X077v_463_1 ZE_G_X078r_463_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 99r, nr. 474 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 77v-78r, nr. 450 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Harmana vanden Nuwen hove.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 433.

Vgl. nr. ZE 436, alsmede nrs. ZE 657-659.

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. Want Harmanc van dend Nuwen hove, knape eens hoghe mans des coninx van Scotland, ghevanghen was in Middelburche in onse ghevanghenesse voir scult die hi sculdich was Harmannef van Revelen ende sinen broederen, also als hig bekant hadde met scepenen letteren van onser port van Middelburchh voirs., ende hi onbetailt ontloepen esi uyt onserj vanghenessen, ende wi sent den coninc van Scotland versocht hebben k met onsen brieven dat hi sinen knape vorseyt zo zulc hilde dat hi desen voirsproken Harmanl ende sinen broederen ghenoech dade van der scout dair hi of ghevanghen was, dat hi noch niet ghedaen en hevet; ende omme dat wijt al uyt vervolghen wouden an den coninc, zo hebben wi desen vorseyden Harmanm gheleyde gheghevenn te comen in onse land recht te gheven ende recht te nemen, tusken hier ende sinte Baven dacho naist comende. Ende jof hi des niet en doet, zo hebben wi desen voirsproken Harmanp van Reveleq, sinen broederen ende haren boden die dese letteren bringhen oirlof ghegheven ende gheven te panden ende te resteren alle die lude ende dat god dat des coninx lude van Scotland es in allen onsen lande ende onse watere, in deser manieren: zo wat si panden dat si dat brenghen an onsen naisten baliu, rentemeyster jof scoute, also dat si die waerheyt weten joft uyt Scotlandr es ende sijt hem luden delivereren, also verre ende also langhe als hem die Harmans sculdich es ende sijt toe connen brenghen met onser scepene letteren dat men hem sculdich es. Waer omme wi onbieden alle onse baliu, rentemeyster, scouten ende anders lude die onse recht houden dat si hem dair toe ghehelpich sien dat si hare scout vergouden ghecrighen alzo alst voirscreven es.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe op sinte Marien Magdalenen dach in jaer ons Heren M CCC zeven ende twinticht.

a
H'man B.
b
Will. AB.
c
H'man B.
d
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
e
Midd. AB.
f
H'manne AB.
g
ontbr. B.
h
Midd. AB.
i
ontloepenes A.
j
hier en elders wordt lezing bemoeilijkt door inktvlekken A.
k
hier met onsen, doorgestreept A.
l
H'manne B.
m
H'man A; H'manne B.
n
gheven A.
o
1 oktober.
p
H'man, gecorrigeerd A; H'manne, hier en in de volgende regel om een snee in het perkament heen geschreven B.
q
Revelinghen B.
r
Scotl. A.
s
H'man AB.
t
van XXVII i.p.v. ons Heren ... twintich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Herman van Revele en zijn broers