Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X103r_480_1 B ZE_G_X081v_480_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 103r, nr. 489 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 81v, nr. 466 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Boudijn Jans z.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. ZE 233.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi bib Janne Wissen f.c, onsen rentemeester van Beoestersceltd in Zeelande, vercoft hebben Boudine Jans f.f enen moirdijc te dikene an den Ouden oystmourg ter Zeuserh i keure ende ten moirdisenj rechte, alzoe als hi nu beleyt is, dair hi of ghelden sal van elken ghemete XXXVI scellinghe grote Tournoysek, te betaelne binnen vijf jaren, elcs jaers een vijftendeel te sinte Pieters daghe ingaende oestel; het en verstelde van vloeden jof van waterem, zoe soutment ghelden ten eersten brande. Enden rampede dit voirseyde land van walen binnen vijf jaren voirscreven alzoe dat ment niet weder diken en mochte, sonder arghenlist, zoe soude hi den lecscat ghelden alzoe verre als hi verscenen ware van jare te jare, ende dair mede quite te wesen. Ende hi zal hebben van elken vijf ende twinticho ghemeten een ghemet lecscat vri; ende hi zal ons gheven ten eersten jare van elken ghemete X scellinghe swarte te lijfcope. Ende hi zal hebben sonder ghelden ende sonder sinen cost den barm binnen van den ouden lande alze breet als hi nu es, van dair hip of gaet van den ouden lande met sinen dike tote dair hi weder ane coemt, ende vorder alze verre alze redelike es; ende desen voirseyden barm sullen ghelden die ghene die den lecscat opheffen sullen. Ende braec een wael in desen voirseyden moerdijc, zoe mach Boudinq voirs.r omme gaen met sinen dike sonder verboirnesse ende sonder wederzegghen alzoe als hem goed denken zal tote des lands oirbair, ende zoe wat hi delvet binnen den ommeghanghe dat zal hi ghelden gheliken den eersten cope. s Ende gheven hem macht van onsen weghen keuren te maken die weseliken zien bi sinen scepenen die hi dair toe neemt, den moerdike mede te bedrivene ende te berechtent, ende scepenen te setten endeu te ontsetten alze dicke als hem goed denken sal omme des lands oirbair, ende alle dinghe dair in te berechten van hoghen ende van laghen tote der bote toe van zeven ende twintich scellinghe; ende die boten sullen sine wesen, ende alle die boeten boven zeven ende twintich scellinghe sullen onze wesen. Voird soe sullen wi hem desen voirseydenv moerdijc waren jeghens elken man, ende wi sullen zien goed ende der gheenew x die dair met hem in leggheny zullen dair ute laten voeren met horen rechten lecscatte, in sulken manieren als men an den Oestmoerz moerdike pleghet te ghelden. Ende waer dat zake dat yement ontvoerde ute den moerdike met lecscatte jof met andersa' enigherhande goede, zoe gheven wi Boudine voirs. macht dat hi machb' varenc' met sinen scepenen ende haelne weder in den moerdike sonder verboirnesse in onsen lande. Ende wi gheven oirlof Boudine voirs. ende hem allen die met hem dair diken, al veller enich oirloghe tusken onsen lande ende der heren lande die omtrent ons gheseten zien, dat zi hair zel ute desen moerdike voirscreven voeren moghen vrilike tot wat marketd' zi willen. Ende alle voerwaerde voirscreven sien ghemaket sonder arghenlist, ende behouden elken man ziens rechts.

In oirkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelee'. Ghegheven in Middelburchf' des dinxendaghes na Midvasten int jaer ons Hereng' Mo CCCo zeven ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Jan Wissen sone h'.

a
Will. B.
b
boven de regel toegevoegd A.
c
sone B.
d
Beoest'scelt A; Beoist'scelt B.
e
Zeel. AB.
f
sone B.
g
ur onduidelijk A; Oistmoir B.
h
Zeus' A; Zeeusser B.
i
hier drie of vier letters doorgestreept A.
j
moirdijxsen B.
k
Tour. A; Tourn. B.
l
1 augustus.
m
door andere hand gecorrigeerd uit wetene A.
n
tiroonse noot A.
o
de eerste letter uit e A.
p
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
q
Boudijn B.
r
boven de regel toegevoegd A.
s
hier ende gheven hem macht, doorgehaald A.
t
be rechten A; ende te berechtene boven de regel toegevoegd B.
u
et A.
v
ontbr. B.
w
ghere B.
x
hier god, doorgestreept A.
y
verbeterd uit wesen A.
z
Oistmoir B.
a'
andes A.
b'
hmach met tussen h en m een i bovengeschreven A.
c'
va gecorrigeerd A.
d'
markeden B.
e'
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
f'
Middelb. A.
g'
sHeren A.
h'
hier receptorem B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Boudewijn Jansz.