Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X108r_504_1 B ZE_G_X086r_504_1 ZE_G_X086v_504_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 108r, nr. 513 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 86r-86v, nr. 490 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Lijsbette Lodewijcx weduwe vander Maelstede.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 173.

Vgl. nr. ZE 505.

Wi Willaema grave etc. maken kond etc. dat wi van der tienden in Nortbevelandb die ons versturven was, alse hier nae ghescreven staet: int eirste ses ghemetec ende sestichstald roede op die Zuut edekinghee die Hughe Buest waren, item zevendalff ghemete tienden ende XIIII roeden tiendeng die heren Henrixh van Scarpenisse waren, item drie ghemete i vijf ende dertich roeden tienden die Hannekijns Symons soensj waren, item tien ghemete twie ende vijftich roede tienden die ver Gheylen des Monikes waren, item zeven ende dertich ghemete vijf roede tienden die Wouter Poppen soens waren, dit coemt in somme drie ende sestich ghemete ende achtien roeden tienden, vercoft hebben dienek helfte daer of, dat zien twie ende dertichstall ghemet ende neghen roeden, joncvrouwen Lizebetthenm Lodewijcsn wedewe van der Mailstedeno, ende hebbense hoir verlyet te besittene in allen manieren alse die brief houd die bi wilcore van ons ende van onsen mannen van Zeellandp daer of ghemaict ende bezeghelt es; ende hier of zal zi ons jaerlix te pachte gheven vier scellinghe tien penninghe q enen hallinc Hollandsr.

In oirkonde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes voir sinte Katherinens dach int jair ons Herent Mo CCCo XXVIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Jan Heyrixu f.v receptorem.

a
Will. AB.
b
Noirtbeveland B.
c
t verbeterd uit d A.
d
tsestichstalf B.
e
kin verbeterd (door andere hand?) uit lani B.
f
zeven dalf A.
g
hier en hierna woorden aan de rechterkant van de tekst, waar de inkt sterk weggesleten is, alleen onder UV-licht nog goed leesbaar A.
h
Heynr. B.
i
hier ende B.
j
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
k
die eene B.
l
dortichstalf B.
m
Lisebetten B.
n
Lodewijx B.
o
Mailstede B.
p
Zeell. A; Zeel. B.
q
hier ende B.
r
Holl. AB.
s
Kath'inen A.
t
gecorrigeerd A.
u
Hey | r. A; Heynrix B.
v
sone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Elizabeth, weduwe van Lodewijk van de Maalstede