Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X109v_512_1 B ZE_G_X087v_512_1 ZE_G_X088r_512_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 109v, nr. 521 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 87v-88r, nr. 498 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 472-473.

Vgl. nrs. ZE 511, 513, 514, 517, 518, 520, 521, 534 en 539.

Wi Gheraerdb here van Vornec, burchgrave van Zeellandd, ende Alebrecht zone des heren van Vorne voirs. maken cond allen luden dat wi omme meere rusten ende vrienscappe te hebben med onsen lieven here heren Willaeme grave van Heynnegouwenf, van Hollandg, van Zeelland ende here van Vrieslandh ende med sinen nacomelinghen voir ons ende voir onse nacomelinghe heren van Vorne, burchgraven van Zeelland, bi rade van onsen vrienden ende med goeder voirsienichede alle verboirnissen, alle vervalle, alle beden hoe mense noemdi, ende alle nutscappe in wat manieren in dat si verscinen moghen, die ons van onsen rechte in Zeellandj alse van onser burchgravescip van Zeelland toe behoerden, die emmermeer hier naemaels verscinen moghen, opdraghen, vertien ende vrielike quite scelden onse lieven here den grave voirs. toit siere behoef ende sire nacomelinghe ewelike te blivene. Vort vertien wi onsk ende schelden quite voir ons ende voir onse nacomelinghe onsen here den grave voirs. ende sinen nacomelinghen van allen achterstelle ende van allen eyske die wi hem gheeysket hebben jof eysken mochten tote desen daghe toe van onsen weghen jof onser voirvorders die roerden van der burchgravescip van Zeelland, behoudenlike ons ende onserl nacomelinghe heren van Vorne onser namen van der burchgravescip van Zeelland ende onser macht recht te hantierne in der burchgravescip voirs. nae der kore van Zeelland; ende soe wat verval jof nutscap dat dair of verscinen sal, in wat manieren dat si, dat sal onsen here den grave ende sinen nacomelinghen allene toe behoeren, ende behoudenlic ons, m onser manne in Zeelland die van ons verlient sien ende onser tienden ende erve in Zeelland die wi nu ter wilenn besitten jof naemaels vercrighen moeghen, sonder archlist, ende behoudenlic ons o ons rechts van der rechterp jaerbede in Zeelland alse van den zes penninghen Tournoyseq sjaers van den ghemete, dair wi ende onse nacomelinghen heren van Vorne, burchgraven van Zeelland, med onsen mannen dier uyt verliend sien van ons ane deelen sullen den vierdenr penninc Beoisterscelds ende den achtende penningt Bewestersceldu. Ende ware dat sake dat onse here die grave voirs. jof sine nacomelinghe ons dienstsv jof onser nacomelinghe heren van Vorne, burchgraven van Zeelland, begheerden omme hore recht in Sellandw te verwaren jof te bedriven, dat souden wi doen op horen cost alse weseliken ware; ende hier bi sal onse heerscappie van Vorne niet gheroerd noch ghemindert wesen. Vort vertien wi ende scelden quite allen eyske die wi eyskende waren jof eysken mochten ane den huze ende heerscappie van Theylinghe jof ane den goede dat dair toe behord, oic ware dat gheleghen es, tote ons heren sgraven behouf voirs. ende siere nacomelinghe behoef ewelike te blivene.

Hier over waren onse lieve ende ghetrouwe vriende here Jacopx bi der ghenade Goids biscop van Zuden, here Ghizebrechty van Yselsteyne, here Dieric burchgrave van Leyden, maister Jan van Florenchez, here Dieric Bokel, here Hugheman van Zevenberghen, here Daniel van der Marwedea' die jonghe, here Willaemb' van Naeldwijcc', here Jan van Pollanend', here Florens van Haemstedee', here Jan van der Wateringhe, here Willaemf' van Duvordeg', ridderen, Jan Persinh' van Velseni', Jan Persinj' die oude, Willaemk' van der Word, Mathijs Renghersl' sone ende Enghebrechtm' van Voirscotenn', knapen. Ende omme dat wi Gherado' here van Vorne, burchgrave van Zeelland, ende Alebrecht sone des heren van Vorne vors. alle stucken voirscreven vaste ende ghestade houden willen voir ons ende voir onse nacomelinghe heren van Vorne, burchgraven van Zeelland, onsen lieven here heren Willaemp' grave van Heynnegouwenq' etc. ende sinen nacomelinghen, soe hebben wi desen brief open bezegheld med onsen zeghelen. Ende omme die meere zekerhede zoe hebben wi ghebeden enen edelen manr' ende enen moghenden, onsen lieven neves' here Jan van Heynnegouwent', here van Biaumontu', want hi over alle dese stucken gheweset hevet, dat hi desen brief med ons beseghelen wille. Ende wi Jan vanv' Heynnegouwenw', here van Biaumontx', omme dat wi over y' alle dese stucken voirscreven gheweest hebben, zoe hebben wi omez' die bede willen onser liever neven heren Gheraerdsa'' here van Vorne, burchgrave van Zeelland, ende Alebrechts sijns soens in kennessenb'' der warheyde desen brief med hem open bezegheld met onsen zeghele.

Ghegheven tote Hairlem des manendaghes na sinte Katherinenc'' dach int jaer ons Heren M CCC acht ende twintich.

 

d'' Due sunt littere: una est in Haynoniae'', alia est sub Enghelbertof''.

a
namelijk Gerard van Voorne, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. ZE 511 B.
b
Gheraird B.
c
Voirne B; deze variant wordt hierna niet meer aangegeven.
d
Zeell. A; Zeeland B; deze schrijfwijzen worden hierna niet meer aangegeven.
e
Willame B.
f
Heynn. AB.
g
Holl. AB.
h
Vrieseland, de s verbeterd uit l B.
i
noend A.
j
Zeel. B; deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven.
k
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
l
onsen B.
m
hier ende, doorgestreept A.
n
willen A.
o
hier ende, doorgestreept A.
p
boven de regel toegevoegd B.
q
Tour. A; Tourn. B.
r
r onduidelijk vanwege een correctie B.
s
Beoist'sceld A; Beoist'scelt B.
t
boven de regel toegevoegd B.
u
be West'sceld A; Bewest'scelt B.
v
dienst B.
w
Sell. A; Zeel. B.
x
Jacob B.
y
Ghysebrecht B.
z
Florence B.
a'
Mareweden B.
b'
Will. A; Willem B.
c'
de laatste letter onduidelijk A; Naildwijc B.
d'
Polanen B.
e'
Haemsteden B.
f'
Will. A; Willē B.
g'
Duvenvoirde B.
h'
P'sin A; P'sijn B.
i'
Velzen B.
j'
P'sin A; P'sijn B.
k'
Will. AB.
l'
Rengh's B.
m'
Enghebr. B.
n'
Voirscoeten B.
o'
aldus A; Gher'd B.
p'
Willē B.
q'
Heynn. AB.
r'
de eerste letter verbeterd uit een kapitaal P A.
s'
door andere hand in de marge bijgeschreven A.
t'
Heynn. AB.
u'
Byaumont B.
v'
v verbeterd uit h B.
w'
Heym. (een stok te weinig) A; Heynn. B.
x'
Byaumont B.
y'
hier om een gat in het perkament heen geschreven B.
z'
omme B.
a''
Gher. A; Gher'ds B.
b''
kenness. A.
c''
Kathinen (het afkortingsteken ontbr.) A.
d''
het volgende door andere hand A; ervóór in de marge een teken en het woord Nota B.
e''
Haynnonia B.
f''
Enghelb'to A.
Oorkonder: Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, en zijn zoon Albrecht
Destinataris: graaf Willem III