Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X110v_517_1 ZE_K_X111r_517_2 B ZE_G_X088v_517_1 ZE_G_X089r_517_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 110v-111r, nr. 525 (primaire registratie).

In het midden van f. 110v in de linkermarge een moeilijk te interpreteren teken.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 88v-89r, nr. 503 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Her Geraert van Voirne.

In de ondermarge van f. 88v de custode: voir zes pond Hollandsa sjairs; item den.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 474-475.

Vgl. nrs. ZE 511-514, 518, 520, 521, 534 en 539.

Wi Willaem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden. Want onse lieve neven here Gherardc here van Vorned, burgrave van Zeellande, med Alebrecht sinen sone omme meere rusten ende vrienscape med ons te hebben med ons over een ghedraghen sien van den rechte van der burchgravescip van Zeellandf, zoe hebben wi heren Gherardeg here van Vorne voirs. ghegheven ende gheven zes hondert pond Hollandsh sjaers, den groten koninxi Tornoysej over achte penninghek gherekend, in leene van ons te houden in de manieren van leene als hi die burchgravescip voirs. van ons l te houden plach ende noch hout, voir wilke zes hondert pond Hollands sjaers voirscreven wi heren Gherardem voirs.n ghegheven hebben ende gheven alsulke goede alse hier nae ghenoemt sien. In den eersten in Sandambochto inp Oudeland an erfhuren alsoe als wi hem bewijst hebben neghen ende viertich pond zestien scellinghe Hollands sjaers; item zes morghen op den Verchen waelq in jarighere huren voir zeven pond Hollands sjaers; item den hoec van Blomendale voir drie pond Hollands sjaers; item int Nuweland te Sande in erfhuren alsoe als wi hem bewijst hebben drie ende dortich pond vier scellinghe ende vier penninghe Hollands sjaers; item int Nortlandr te Sandes twie hondert tien morghen lands, elke morghen in erfhuren sjaers omme viertich penninghe Hollands sjaers, voir vijf ende dortich pond Hollands sjaers; item in tarwe pachte te Sandet vier hoed zes ende twintich achtendeil tarwen voir neghentienu pond vief scellinghe Hollands sjaers; item die landwinneghev in Zand ambochtw voir viertich scellinghe Hollands sjaers; item die weyde op den Verschen waelx voir ses pond Hollands sjaers; item den Andel voir hondert pond Hollands sjaers; item op die ghemeene poirtey van den Zande van den molen ende van den winde in erfhuren vive ende dortich pond Hollands; item in Sandambochtz vier hondert ende tachtich hoenrea' sjaers voir zes pond Hollands sjaers; in Monsterb' ambocht in den Poeldijcc' een ende tachtich morghen lands in erfhuren vor drie ende viertich pond ende vier scellinghe Hollands sjaers; item aldard' zes morghen dat men tLand van Lissee' hiet vor vijf pond Hollands sjaers; item aldair neghen tien morghen lands die men den Ouden pacht heet, ende verhurtf' sien te live vor tien pond zes tien scellinghe ende neghentien penninghe Hollands sjaers; item an hofstede hure in den Poeldijcg' vier pond ende zeven scellinghe Hollands sjaers; item die land winninghe in Monsterambochth' vor vive ende twintich scellinghe sjaers; item in Monsteri' hondert ende zestien hoenre sjaers vor viertich scellinghe Hollandsj' sjaers; in Maseland hondert Ik' ende tachtich morghen lands vor twie ende neghentich pond ende vijf scellinghe Hollands sjaers; in Warmonde op diel' gheest neghen morghen vier hond ende acht ende dortich roeden lands voir neghen pond zes scellinghe Hollands sjaers; item in Warmonderm' broecn' behalven Wouters land van Gheylwijc, dat wi ane ons selven houden, hondert drie ende tsestich o' morghen lands voir zeven ende viertich pond p' twie penninghe Hollands sjaers; item tusken tien morghen ende twaelven, dairt thuys te Warmondq' in staet, vor tien pond Hollands sjaers; item den chynsr' te Warmonde vor twaelf penninghe Hollands sjaers; item an thinzes' te Norticht' vijf pond ende zestien scellinghe Hollands sjaers; item in den Niewen broec in Slandwijcu' hondert twintich morghen lands in erfhuren, die morghen omme acht scellinghe Hollands sjaers, voir acht ende viertich pond Hollands sjaers; item aldair dat men tLeen heetv' vijf ende viertich morghen, des gheven wi den here van Vorn voirs. van der west zide in die ene heltw', dat sien drie ende twintichx' morghen, die morghen in erfhuren vor vijf scellinghe Hollands sjaers, vor vijf pond twaelf scellinghe ende zes penninghe Hollands sjaers; item aldair vier hondert hoenre sjaers vor vijf pond Hollands sjaers; item in Zuadeburghedammey' zes morghen lands die Gheretz' Claesa'' sone in huren heeft vor twie ende vijftichb'' scellinghe Hollands sjaers; item in Rijswijc zeventien morghen lands die Roede Hughekinc'' in huren heeft vor twaelf pond Hollands sjaers. Vort hebben wi heren Gheraerdd'' here van Vorne, burchgrave van Zeeland voirnoemt, ghegheven ende gheven onse huys te Warmonde hem ende sinen nacomelinghen van ons ende e'' van onsen nacomelinghenf'' in leene te houden med den goideng'' voirscreven, in allen manieren van leene alse voirscreven es.

Ende omme dat wi ende onse nacomelinghe wittelike ende trouwelike houden sullenh'' hem ende sinen nacomelinghen alle stucken voirscreven, sonder archlist, zoe hebben wi hem desen brief open bezegeld med onsen zeghele; ende omme die meere zekerhede zoe hebben wi ghebeden heren Janne van Heynnegouweni'', here vanj'' Baymontk'', onsen broeder, dat hi desen brief med ons bezeghelen willel''. Ende wi Jan van Heynnegouwenm'', here van Baymontn'', omme bede willen ons lieves heren broeders heren Willaemso'' grave van Heynnegouwenp'', van Hollandq'', van Zeellandr'' ende here van Vrieslands'', hebben in kennessen der warheden desen brief med hem open bezegheld med onsen zeghele.

Ghegheven tote Dordrechtt'' des woensdaghes nae sinte Lucyenu'' dach int jaer ons Heren M° CCC° acht ende twintich.

 

v'' Istam litteram reddidit domina de Valkenburch domino comiti; et est cassata et posita in scrinio in Haga.w''

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et commune consilium.

a
Holl. B.
b
Heynn. AB.
c
Gher. A; Gher'd B.
d
Voirne B; deze variant wordt verder niet aangegeven.
e
Zeell. A; Zeeland B.
f
Zeell. A; Zeeland B.
g
Gher. A; Gher'de B.
h
Holl. AB; deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven.
i
in kon gecorrigeerd A.
j
Tor. A; Toirn. B.
k
peninghe A.
l
hier te leene B.
m
Gher. A; Gher'de B.
n
boven de regel toegevoegd B.
o
Zandambocht B.
p
int B.
q
Verschen wail, de s tussengeschreven B.
r
Noirtland B.
s
Zande B.
t
Zande B.
u
hier en in de volgende regel om een gat in het perkament heen geschreven B.
v
verbeterd uit landwinnierghe door expunctie van een stok van de laatste n en van de letter r A; landwinninghe, eveneens gecorrigeerd B.
w
Zandambocht B.
x
Verschen wail B.
y
poirite A.
z
Zandambocht B.
a'
lezing onduidelijk AB, met correctie B.
b'
Monst' AB.
c'
Poildijc B.
d'
ar op rasuur, en tegen het volgende woord aan geschreven A; al dair B.
e'
L gecorrigeerd B.
f'
verhuert B.
g'
Poildijc B.
h'
Monst'ambocht A; Monst'amb. B.
i'
Monst' AB.
j'
ontbr. B.
k'
tussengeschreven, mogelijk door andere hand A; ene door andere hand boven de regel toegevoegd B.
l'
den B.
m'
Warmond' B.
n'
door andere hand verbeterd uit kerc AB.
o'
hier pond, doorgestreept A.
p'
hier ende B.
q'
Warmonde B.
r'
door andere hand verbeterd uit thuys A; chijns, door andere hand verbeterd uit huys B.
s'
door andere hand verbeterd uit thuze A; thinse, door andere hand verbeterd uit thuse B.
t'
Noirtike B.
u'
S mogelijk verbeterd uit F AB; c door andere hand toegevoegd AB.
v'
hat B.
w'
helft B.
x'
twintichs A.
y'
Zwadeburghedamme B.
z'
Gher'd B.
a''
Clais B.
b''
vichticht, de letters vich door andere hand op rasuur B.
c''
Hughekijn B.
d''
Gher'de B.
e''
hier van ons ende herhaald A.
f''
in de letters in gecorrigeerd A.
g''
goede B.
h''
s gecorrigeerd A.
i''
Heynn. AB.
j''
v gecorrigeerd A.
k''
Byaumont B.
l''
willē A.
m''
Heynn. AB.
n''
Byamont B.
o''
Will's B.
p''
Heynn. AB.
q''
Holl. AB.
r''
Zeell. A.
s''
etc. i.p.v. van Zeelland ... Vriesland B.
t''
Dordr. A.
u''
Lucien B.
v''
het volgende door andere hand A.
w''
deze aantekening ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Gerard heer van Voorne en burggraaf van Zeeland