Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X114r_548_1 B ZE_G_X091v_548_1 ZE_G_X092r_548_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 114r, nr. 556 (ca. 1330 okt. 31-nov. 16).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 91v-92r, nr. 534 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Witte Willams z., Hugea Gruys Jans z. etc.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 74.

Vgl. het volgende nr. ZE 549.

Wi Witte Willemans sone, Hughe Gruysb Jans sone, Costijn Claewartsc sone, Domaes Mychiels sone, Symon Hughe Prijs sone ende Waddijn Heynrixd sone, scepen in Zeerixeee, orkonden ende kennen mit deser lettere bezeghelt mitf onsen zeghelen dat voir ons quamen alle die ghene die hier na bescreven staen, ende verlieden hem dat si van Gherardg Alewijns sone, rentemeyster van Zeelandh van ons heren sgraven weghen, alse van Heynric Doemaesi soens endej Muloc Philips soens doit, dair God die ziele of hebben moet, te moeszoenek hebben ontfaen elkerlike alsel vele als hier na ghescreven staet: int erste Gheyle Mulox mit Dankartm Hughen sone, haren ghecoren vochtn voir hair ende voir hair kindere, Lammijn Heynen sone voir sijn kint, Wisse Prijs sone voir sijn wijf ende hare kindere, tneghentich pond Tornoyseo; Jan Heynricp Domaes soens bastairt dortich pond Tornoyseq; Jan ver Zoeten soner twintich pond Tornoyse; item idem voir sine vijf sonen twalfs pond Tornoyse; item voer Arnoudt Witten sone twintich scellinghe Tornoyse; Hoebuysu Domaes sone twintich pond Tornoysev; item den selven voir Hobuycw ende Hadden Haverenx kindere viertich scellinghe Tornoyse; Clays Hobuxy f.z ses pond Tornoyse; Hughe Domaes sone twintich pond Tornoyse; Claysa' Hughen sone drie pond Tornoyse; Wlfardb' Katelinen sone ses pond Tornoyse; Claysc' Katelinen sone voir hem ende sijn andere twed' broedere tien pond Tornoyse; Dieric veren Achtene' sone voir sine vijf sone tien pond Tornoyse; Willaemf' Wissen sone voir sine drie sonen ses pond Tornoyse; Hughe Crainyocsg' sone vijfh' pond Tornoyse; Crainioci' Jacobsj' sone voer Alardk' sinen sone viertich scellinghe Tornoyse; Jacob Jacobs sone ses pond Tornoyse; item Jacob voir Gheylen Waddijns kindere viertich scellinghe Tornoyse; Philips Heynrixl' sone vijftich scellinghe Tornoyse; Heyne Rengarsm' sone twintich scellinghe Tornoyse; Coppe Gillijsn' sone voir hem ende sine twe sonen III lb. Tornoyse; Crainioco' Jacobs sone voir Claysp' Gillijsq' f.r' vier sone III lb. Tornoyse; Jan Bettuycs' XX s. Tornoyse; Dankartt' Mogghenu' sone voir hem ende sine broedere V lb. Tornoyse; Dankart Hughen sone voir him ende sine broedere IIII lb. Tornoyse; item Dankartv' Hughen sone w' voir Jacob Heynrixx' f.y' kindere IIIIz' lb. Tornoyse; dit coemd in somme twe hondert vier ende tzeventich pond ende tien scellinghe Tornoyse. Ende elkerlijc voirscreven hevet voir ons onsen here den grave hier of quite ghescouden, ende alle wedden ende borghen die si dair of hadden; a'' voirt hebben si ons beloftb'' van ons heren sgraven weghen sinen rentemeyster voirs. elkerlike dit ghelt, van also groetc'' als hiet ontfaen hevet, te brenghen onder den ghenen, siet manne jof vrouwen jof zient kindere, dairt mit rechte sculdichd'' ese'' onder te comen, also dats onse here die grave ende die goede lude diet ghelt gheghoudenf'' hebbeng'' ghewart sien.

Ghegheven in Zeerixeeh'' des manendaghes na sente Jans daghe te middezomere int jaer ons Heren M CCC ende seventiene.

 

Ista littera est sub Enghelbertoi''.

a
Hug. B.
b
aldus AB; wel te lezen als Prijs.
c
Clawairds B.
d
Heynr. B.
e
Zier. B.
f
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament A.
g
Gher. A; Gher'd B.
h
Zeel. AB.
i
Domais B.
j
de eerste letter verbeterd uit d B.
k
moedsoenen B.
l
alsoe B.
m
Danckart B.
n
voghet B.
o
Tor. A; Torn. B; deze afkortingen worden verder niet meer aangegeven.
p
Heynr. AB.
q
Toirn. B; ook deze variant wordt hierna niet meer aangegeven.
r
n verbeterd uit e B.
s
twaf A; twailf B.
t
Arn. A.
u
aldus AB; wel te lezen als Hoebuyc.
v
Tourn. B; ook deze variant wordt hierna niet meer aangegeven.
w
Hoebuic B.
x
Haverē A; Hav'en B.
y
Hobuix, de letters obui gecorrigeerd B.
z
sone B.
a'
Clais B.
b'
Wolfard B.
c'
Clais B.
d'
twee, boven de regel toegevoegd B.
e'
Agheten B.
f'
Will. A; Willem B.
g'
Craniox B.
h'
vijft B.
i'
tussen a en o slechts drie stokken, maar wel twee accenten voor i B.
j'
s bovengeschreven A.
k'
Alaird B.
l'
Heynr. AB.
m'
Reyngh's B.
n'
Gillis B.
o'
Crainoc of Cranioc B.
p'
Clais B.
q'
Gill. B.
r'
soens B.
s'
Bethuyc B.
t'
Danckairt B.
u'
de tweede g verbeterd uit h A.
v'
Danckairt B.
w'
hier vo[..], doorgestreept A.
x'
Heynr. AB.
y'
soens B.
z'
de eerste twee cijfers II verbeterd uit V A.
a''
hier en in de volgende regel om een gat in het perkament heen geschreven B.
b''
belof A; beloift B.
c''
got A.
d''
scudich A.
e''
volgorde: es sculdich B.
f''
ghegheven B.
g''
bb gecorrigeerd B.
h''
Zierixee B.
i''
Enghelb'to AB.
Oorkonder: schepenen van Zierikzee
Destinataris: graaf Willem III