Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X114v_550_1 B ZE_G_X092r_550_1 ZE_G_X092v_550_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 114v, nr. 558 (ca. 1330 okt. 31-nov. 16, naar de originele oorkonde).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 92r-92v, nr. 536 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Willem Bollairt.

Wi Willaema Bollardb prochypape terc Meenreweyde, Jan Boudijns sone, Wijcman Wissen sone, Erembout Margaretend sone, Pieter Tarninx sone ende Doedijn Dankene sone ende Hughe Scutemans sone, scepen ter selver stede, maken cond allen luden dat hair Pieter van Leyden, rentemeyster van Zeeland, quam in die Meneweydef in sente Pieters daghe te inghaendeg ochste voir ons ende voir anders goede luden, ende boet van ons heren sgraven weghen van Heynnegouwenh ende van Hollandi alsulken coep te voldoene ende te betalen mit ghereden ghelde alse ghesproken was tuischen onsen here den grave voirs. ende heren Arnoude van Haelbeke, ridder, als van der Meenreweydej, ende dede dat ghelt ons tellen in groeten Tornoysek ende in florinen toit seven hondert ende vijftich pond toe, enen groeten Tornoysel over achtienm penninghe gherekent; ende die rentemeyster voirs. was dair boven bereit ende boet: wair dat sake dat die ghene die over dienn coep waren dair Jan Wissen sone dieno coep makede van dien voirs. goede, kenneden dat dit beter payment of meerep wesen soude, dat wilde hi mede voldoen ende betailen heren Arnoude voirs. of sinen ghewarden bode, also verre als hair Arnoud voirs. jof sijn ghewarde bode hadden willen gheven den rentemeyster kennesse ende brieve van heren Arnoude als dat si dat ghelt ontfanghen hadden ende hem voldaen waer van den goede an der Meenreweyde. Ende hier toe quam Jan van Leen houte ende seyde datten hair Arnoudq sijn here dair ghesent hadde om achte hondert pond, enen groeten coninx Tornoyser over sestien penninghe s, tontfane of half den lecscat te selver stede, mair en ghene brieve van dat hi ghewart bode wesen soude van heren Arnoude sonet brochte hi, noch en wilde ghewaerscip doen van den ghelde dat hi ontfenghe jof van den goede quite te scelden; ende seyde dat hem anders niet van sinen here bevolen was. Ende omme dat die rentemeyster hem ghenoch doen wilde, so hevet hi dit voirs. ghelt ghelaten ter Meenreweydeu onder Janv Boudijns sone bi onsen rade, toter tijd dat hi ons heren sgraven wille hier of weet jof dat hair Arnoudw jof sijn ghewaerde bode ghenoch doen willen in manieren als voirscreven es.

Ende omme dat wi dit kennen, zo hebben wi desen brief bezeghelt mit onsen seghelen. Ghegheven in sente Pieters daghe voirs. ter Meenreweydenx int jaer ons Heren M CCC ende neghene.

 

Hanc litteram posuit Gherardusy z sub Enghelbertoa'.

a
Will. A.
b
Bollaird B.
c
zo te zien gecorrigeerd uit van der A; van der B.
d
M'g'eten A; Margrieten B.
e
Dancken B.
f
Meeneweyde B.
g
in ghaende A.
h
Heynn. AB.
i
Holl. A.
j
Meenreweyden B.
k
Tor. A; Toirn. B.
l
Tor. A; Toirn. B.
m
verbeterd uit achte A.
n
den B.
o
den B.
p
of meerre boven de regel toegevoegd B.
q
Arn. B.
r
Tor. AB.
s
hier gh, doorgestreept en geëxpungeerd B.
t
soe en B.
u
Meenreweyden B.
v
Janne B.
w
Arn. AB.
x
de vierde e gecorrigeerd uit y B.
y
Gher. AB.
z
hier om een gat in het perkament heen geschreven B.
a'
Enghelb'to A.
Oorkonder: Willem Bollard, parochiepriester van de Meeneweide, en schepenen aldaar
Destinataris: graaf Willem III