Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X115r_553_1 ZE_K_X115v_553_2 B ZE_G_X092v_553_1 ZE_G_X093r_553_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 115r-115v, nr. 561 (ca. 1330 okt. 31-nov. 16, naar de originele oorkonde).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 92v-93r, nr. 539 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Die abt van Middelburcha.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 48 (vermelding van de vier gevidimeerde oorkonden).

Wi Heynric bi der ghenaden Gods abt van onser Vrouwen cloester in Middelburchb maken cond allen luden dat wi ghesien hebben deser goeder lude letteren die hier na volghen, wel ende ghanseliken bezeghelt mit hairs selfs seghelen, van worde te worde aldus sprekende.

Wi Jan van der Dussenc riddere make cond allen luden dat ic van mijns heren sgraven weghen ontfanghen hebbe van drien terminen die soene die mi mijn here die grave toe gheseyd hadde van Jan Symons soens doit van Malland ons neven, hondert achtiene pond ended vichtien scellinghe Tornoysee, den groeten Tornoyse over sestien penninghe gherekent, van den tween ersten terminen bi Pieters hand van Leyden ons heren sgraven capelaen ende rentemeester van Zeeland, ende van den derden termine bi Pieters hand Reyniers soens. Die achtiene pond hebbe ic belovet te bringhen ende XV s. onder die maghe van Hollandf dair si mit den rechte ghaen sullen na sgraven segghene, ende mit den hondert ponden die maghe buten Zeelandg te moet soene; ende ware dat sake datter enich van den maghen ware die ic in die zoene niet mit mih brenghen en mochte, so soude ic van desen ghelde minen here den grave alse vele gheven alse hem selven goed denket tote sijns selfs segghene, na den wesene van den persoen die buter der soene blivet. Ende omme dat ic mi hier in verbonden hebbe, so hebbe ic desen brief open etc. Ghegheven te Scoenhove int jaer ons Heren M° CCC° ende elve in sente Baven daghe.

Ic Ghisekijni van den Dorpe make cond allen ludenj dat ic bi hair Pieters hand van Leyden ons heren sgraven rentemeester van Zeelandk, van der soene van Jan Symons soens doit van Malland ons neven, die ons onse here die grave toe gheseghedel van dien van Berghen van onsen achtendeel ter machzoene, ontfanghen hebben IX lb. VII s. ende VI d. Tornoyse, den groeten over sestien penninghe gherekent; noch hebbe ic van Jan Symons doit voirs. ontfaen bi heren Pieters hant voirs. van onsen achtendele ter voersoene vijf ende twintich pond Tornoyse, denm groeten over sestien penninghe gherekent. Ende omme dat ik dese soenen van desen achtendele vol ende al ontfanghen hebbeo also alse ons onse here die grave toe gheseydep, so hebbe ic belovet dit zoendinc wittelijc ende ghetrouwelijc te houden q ende dit ghelt te delen onder onse maghe dairt mit den rechte ghaen sal alse ons heren sgraven segghen hout. In orkonde etc. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC ende elve des vridaghes na Alre heylghen daghe.

Ic Floris die Moilnair make cond allen luden dat ic ontfanghen hebber van mijns heren sgraven weghen vijf ende twintich pond zuarter Tornoyse, den groeten Tornoyse overe sestien penninghe gherekent Tornoyses, also alsi ghesett waren te drien termine van der zoene van Jans Symons soens doit van Malland, bi Pieters hant van Leyden ons heren sgrave capelaen ende rentemeester van Zeeland van ersten twen terminen, ende van den derden termine bi Pieters hand Reyniers soens. Waer omme ic belovet hebbe voir heren Pouwelse van Almsvoete riddere, minen broedre, ende voir mi in goeden trouwen die maghe buten Zeelandu int zoending te bringhen na onse vermoghen; ende ware dat sake datter lude waren die wi mit ons in dat zoendinc niet brenghen en mochten, so souden wi van desen ghelde alse vele weder ute gheven alse onsen here den grave redelic ende moghelijc dochte na den wesene van den persone diere buiten bleve. In orkonde etc. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC ende elve op sente Baven daghe te Scoenhove.

Wi Nyclaesv van der Merewedew ridder ende Lodewijc van der Merewedenx, broeders, maken cond allen luden daty wi ontfanghen hebben van onsen here den grave te drien termine die zoene van Jan Symons soens doit z van Malland ons neven, hondert ende dortich pond zuarter Tornoyse, den groete Tornoyse gherekent over sestien penninghe zuarter Tornoyse, van den tween ersten terminen bi Pieters hant van Leyden ons heren sgraven capelaen ende rentemeester van Zeeland, ende van den derden termine bi Pieters hant Reyniers sones; ende wi hebben ons verbonden dese soene witteliken ende ghetrouweliken te houden, ende dairtoe te helpene in goeden trouwen dat onse maghe mede in dese soene comen up ons heren sgraven segghen dair of. In orkonde etc. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC ende elve in sente Baven daghe te Scoen hoevea'.

Ende in kennessen hier of dat wi dese letteren ghesien hebben also alset voirscrevenb' es, dair omme hebben wi desen brief open bezeghelt mit onsen seghelec'. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC ende tuelve des donnerdaghes voer Kersavont.

 

d' Hanc litteram posuit Gherarduse' sub Enghelbartof' receptori.

a
Middelb. B.
b
Midd. A.
c
Dusse B.
d
boven de regel toegevoegd B.
e
Tor. A; Torn. B; deze afkortingen worden hierna niet meer aangegeven.
f
Holl. AB.
g
Zeel. B.
h
volgorde: niet mit mi in die zoene B.
i
Ghijskijn B.
j
Ic Ghijskijn ... luden eerst op een nieuwe regel met een witregel tussenruimte, maar die opening werd uitgeveegd waarna de tekst direct achter de voorafgaande oorkonde doorgeschreven is B.
k
Zeel. B.
l
verbeterd uit gheseghet hadde A.
m
des B.
n
de eerste e bovengeschreven A.
o
hebben A.
p
verbeterd uit gheseyd hadde A.
q
hier ende dit ons onse here die grave toe seghede, doorgestreept A.
r
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
s
Torn. A.
t
gheseit B.
u
Zeel. A.
v
Nyclais B.
w
M'ewede AB.
x
M'eweden A; M'ewede B.
y
op rasuur B.
z
hier ons, doorgestreept B.
a'
Scoenhove B.
b'
verbeterd uit voirs. B.
c'
etc. i.p.v. mit onsen seghele B.
d'
hier een teken A.
e'
Gerardus B.
f'
Enghelberto B.
Oorkonder: Hendrik abt van het OLV-klooster te Middelburg
Destinataris: graaf Willem III