Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X117r_566_1 B ZE_G_X094v_566_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 117r, nr. 574 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 94v, nr. 552 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Gheylen lijfftocht.

De termina in de bovenstaande datering zijn afgeleid uit de data van de omringende oorkonden in het register.

Wi Willaema van Heynnegouwenb, sone sgravec etc.d, maken cond etc. dat voir ons quam Heynrice Willaemf Hugheg Bast f.f.h ende toghede ons dat hi een segghen op hadde tuisken joncfrou Gheyleni, Symon Symons f. wijf, alse van hare lijftocht die Symon hoir ghemact hadde op Koeden land ende opt land dat Dankartj van Houtk te pachte hadden op die Edekijnghel, ende op al die hofsteden die Symon hevet binnen Emelisse ende dair buten ende mitm dern erfliker scoennisse, ende op die renten van sinen molen, mid brieven die hi selve ende scepene van der Edekingheno beseghelt hebben, op die ene side, ende Heynricp Symons f.q die brieve hadde van scoude op Symon Symons f. die ghegheven waren sederr die tijd dat de brief van der lijftocht ghemact was op dander side, ende begheerde ons raets dair toe wilc hore dat ghestade bliven soude van den brieven voirscreven. Wair of wi over een droghen mid onsen ghemenen Rade, ende rieden hem te segghen die brieve van der joncfrou lijftocht ghestade; ende ware dair anders enich goed, dat men Heynrics dair mede voldede; ende dat dair an ghebrake, dat hi dat in name van den renten t van der lijftoch voirscreven also langhe als Symon u ende jonfrou Gheyle beyde levenv ter tijd toe dat hi betaild ware; ende dat Symon na dese tijd dese voirscreven lijftocht noch die renten mid sinen brieven noch cope niet meerw besuaren en mochte langher datx hi levede.

In orkonde etc. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC XXXIo.

a
Will. AB.
b
Heynn. AB.
c
sgraven B.
d
boven de regel toegevoegd A.
e
Heynr. AB.
f
Will. AB, boven de regel toegevoegd B.
g
Hughen B.
h
f. sone B.
i
l verbeterd uit d A.
j
Dankat A; Danckart B.
k
of Hont AB.
l
Edekinghe B.
m
verbeterd uit op B.
n
dier, de r bovengeschreven B.
o
Edekinghe B.
p
Heynr. AB.
q
sone B.
r
r door andere hand bovengeschreven B.
s
Heynr. AB.
t
hier vander, doorgestreept A.
u
hier also langhe als Symon, doorgestreept A.
v
leveden B.
w
niet meer boven de regel toegevoegd B.
x
dan B.
Oorkonder: Willem van Henegouwen, zoon van graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Geile, echtgenote van Simon Simonsz., enerzijds en Hendrik Simonsz. anderzijds