Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X119v_580_1 B ZE_G_X096v_580_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 119v, nr. 588 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 96v, nr. 566 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Durff Henricx dochter.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nrs. ZE 579 en 581.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat joncfrou Durf, Heynrixc dochter van den Zouten landed, an ons verzocht heeft dat derdendeel van der tienden in Kortekene ende in Kuddincheme ende van Hughe Elwouts tiende van Wijc, die Katherinef Wouters dochter hair moeder te houden plach, ende dair joncfrou Durf voirs. hair verzoec ons betailt of heeft g bi Vrederic die wile dat hi onse rentemeyster was in Zeeland, wilc derdendeel van alleh der tienden voirscreven wi verlien joncfrou Durf voirscreven, behouden elken anderen sijns rechts, vani ons te houden ende te besitten in allen manieren alse die brief houd die bi wilcoir van ons ende van onsen mannen van Zeelandj dair of ghemaect ende beseghelt esk; ende hier of sal si ons jairlix te pachte gheven achtien penninghe ende eenen hallingl Hollandsm.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchn des manendaghes na sinte Gheerden dach int jair ons Heren M CCC een ende dorticho.

a
Will. B.
b
Heynn. AB.
c
Heynr. AB.
d
Souten lande B.
e
Kuddinc | hem A.
f
Katerine B.
g
hier die, doorgestreept B.
h
boven de regel toegevoegd A.
i
v verbeterd uit een opgaande letter A.
j
Zeel. A.
k
etc. i.p.v. in allen manieren ... es B.
l
½ i.p.v. eenen halling B.
m
Holl. AB.
n
Midd. B.
o
anno XXXIo i.p.v. int jair ... dortich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Durf, dochter van Hendrik van Zoutelande