Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X120v_586_1 B ZE_G_X097r_586_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 120v, nr. 594 (primaire registratie).
Opschrift:

Zwindrecht.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 97r, nr. 571 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Zwijndrecht.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 511-512, ad 1331 maart 18.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. ZE 583 alsmede nrs. ZH 423 en 424.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. Want wi Zwijndrechtc hebben bestaen te dijcken, dat mit groeter cost ende mid zwaren airbede ghewonnen moet wesen, ende dair men vele lude toe behoeven sal eert ghewonnen wort, zoe nemen wi alle die ghene die dair comen sullen in onse bescermte ende in onse seker ende vaste gheleyde, uytghenomen die ghene die ballinc uyt onsen lande gheleyt sien bi ons selven jof bi onsen rechters. Voirt ware jof quame eenich arbeder in Zwijndrecht die ghelt ontfoirde ende sinen arbeit ende sine voirwairde niet en voldede, dat die dijcgrave bi vondnisse van sinen ghesworne hem ende sijn goet ane tasten moghe ende houden binnen onser gravescip, zonder eenich verboirnisse dair ane te doene. Ghebrake oec eenighen arbedere iet van sinen arbede, dat men hem recht dair of doe, ende onse ghelt dair in leggghe bi vondnisse van onsen gheswoirnen, ende vierscatte weder inneme. Voirt zoe es onse wille dat men den Wail overga zoe wair den dijcgrave ende den gheswoirne mit den goeden luden van Zwijndrecht over een draghen ende die meeste oirbair es ons ende den ghemeenen lande, ten ware jof wier zommennekend man van onsen Rade dair toe setten dair si bi wrochten. Voirt hebben wi hem ghegheven tSeeussee recht alle dinghen die binnen Zwijndrecht ghescien te berechten bi der Zeeusser kore ghelike dat men in Zeeland recht, ende anders gheen recht dair in te hantierne, noch gheestelic noch wairlic, ten si gheesteliken zaken jof van gheesteliken goede. Ende wat koren die ghemeene ambochts heren maken van scuttinghen ende van scaden die si mallic anderen doen te verbeteren, die sullen wi ghestade houden toit onsen wederzegghen. Voirt gheven wi macht den dijcgrave sine gheswoirne of ende an te doene zoe wilke tijd dat slands oirbair es ende hem goed dencket.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburch des maendaghes voir Palmen zondach int jair XXXI°.

a
Will. AB.
b
Heynn. AB.
c
Zwijndr. AB; deze afkorting verder niet meer aangegeven.
d
zom | menneken A; zom menken B.
e
eu gecorrigeerd A; tSeeusche B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de betrokkenen bij de bedijking van de Zwijndrechtse waard