Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X122r_594_1 B ZE_G_X098v_594_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 122r, nr. 602 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 98v, nr. 585 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Jan Oliviers z.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi omme bede van eenen religiosen man, onsen goeden vriend heren Pieter van Axele, den abt van der Does, ghegheven hebben ende gheven mid desen brieve Janne Oliviersc sone, sinen broeder, vijf ende dortich ghemete lands legghende toit Everinghen in Berselend, die hi van ons ten rechten leene helt, voirwaird meer te besitten ende te ghebruken hi ende sinen erfnamen teenen vryen eyghen, ende scelden die manscip dair of quite; ende hier bi sal men ons van desen vijf ende dortich ghemete lands voirscreven dienen in allen coste gheliken anderen erven in Zeeland, iest van scote, van herevairdee jof wair of dat roeret.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchf op den Scortelwoensdach int jair ons Heren M° CCC° XXXI°.

a
Will. B.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
de eerste i gecorrigeerd A.
d
B'selen A.
e
d verbeterd uit t A.
f
Middelb. A; in Middelburch ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Oliviersz., broer van heer Pieter van Axel, abt van Ter Doest