Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X123r_603_1 B ZE_G_X099r_603_1 ZE_G_X099v_603_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 123r, nr. 611 (primaire registratie).
Opschrift:

Den brief daer mede Gerijt Aelwijns z. geedelt is.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 99r-99v, nr. 594 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Gerijt Aelwijns z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 204. – Enklaar, Ministerialiteit, p. 70-71, nr. 8.

Wi Willema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat Gherardc Alewijns sone ute Leyden, onse clerc, van ons ghenomen heeft in Zwijndrecht te dikene een zestiendendel van al den lande met ambochte ende met alle sinen volgher, ende omme alsulken pacht ende in allen den voirwairden dat die ander ambochts heren Zwijndrechtd hebben ghenomen te diken. Ende want ambocht niemant bedriven en mach dan edel lude, ende Gherarde voirs. f ende Alewijn sijn sone ghebrec hebben van hare edelheyt, zoe hebben wi omme menighen trouwen dienst dien ons Gherardg voirs. ghedaen heeft ghegheven hem beyden van onser graveliker macht edelhede; ende willen dat si al des rechts ghebruken ende ghenieten ende alle rechte hantieren als edele lude sculdich sien te ghenieten ende te hantieren na den rechte van onse lande van Zeeland, ende hare nacomelinghen hoir edelheden van hem hebben alsoe als sier of gheboren sien.

In orkonde desen brieveh etc.; ende in meerre kennessen zoe hebben wi onsen neve heren Gherardei here van Voirne, burchgrave van Zeelandj, desen brief met ons doen beseghelen. Ende wi Gherairdk here van Voirne, burchgrave van Zeeland, omme onses heren sgraven wille ende omme die meerre kennisse van den stucken voirscreven zoe hebben wi desen brief met onsen here den grave voirnoemt beseghelt met onsen zeghele. Ghegheven in l Middelburch op den meyedach int jair ons Heren M° CCC°m XXXII°.

a
Willaem B.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Gher'd AB.
d
Zwijndr. AB.
e
Gher'd AB.
f
hier en in de volgende regel om een gat in het perkament heen geschreven A.
g
Gher'd AB.
h
desen brieve ontbr. B.
i
Gher'de AB.
j
Zeel. B.
k
Gher'd B.
l
hier om een beschadiging in het perkament heen geschreven B.
m
anno i.p.v. int jair ... CCC° B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard Alewijnsz. uit Leiden, grafelijke klerk, en zijn zoon Alewijn