Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X123v_605_1 ZE_K_X124r_605_2 B ZE_G_X100r_605_2 ZE_G_X099v_605_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 123v-124r, nr. 614 (primaire registratie).

Het volgnummer 613 is overgeslagen.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 99v-100r, nr. 596 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Veren Lijsbette her Gerairts wijff van Voirne lijfftocht.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 529.

Willem gravea van Heynnegouwenb, van Hollandc etc. maken kenlijc allen luden dat een edel man, hair Gherairdd here van Voirne, burchgrave van Zeeland, onse lieve nevee, met onser hand ghemaket heeft verenf Lysebetten sinen wive, dochter eens hoeghes edels mans heren Dierix graveng van Cleve, zeven hondert marc Brabands sjairs, drie scellinghe groeter Turnoyseh voir eene marc Brabantsi gherekent of payment dat dair voir gaet, tote haerre rechter lijftocht te ghebruken alsoe langhe als si leven sal, wilke zeven hondert marke sjairs voirs. ver Lisebetj vrouwe van Voirne voirscreven jairlix op heffen sal ende innemen na sheren live van Voirne aen dien renten die hier na ghenoemt staen, dats te weten an dien renten van den wintmolen, watermolen, olymolen ende an den ghemale van den Briele, van den Rugghe, van Oistvoirnek ende van den Zwartenwalel, ende an den renten van den jairscoten van Oestvoirnem, van den Zwarten wale ende van Veechoec, ende an den renten van den wanthusen, vleyschhusen, die stalle van scoemakers ende van mersemans van binnen, vreemde stallen, bier tollen, waghen, maten, hoeken, ende uter visch tolne ten Briele twalif pond Hollandsn sjairs, ende an den renten van den veren van den Briele toit Doirdrechto, te Rotterdamme ende over den Bryelp, ende ten Zwarten wale, ende an den renten van den vischtollen ter Goeder redeq ende an den vischerien in Veechoec ende ten Zwarten wale ende an derr vischerien s ende voghelien buten dijc, ende an den renten van Loefs dijct in Oestvoirneu ende den middeldijc te Zwarten waelv; ende alle die renten van desen voirscreven goeden zal ver Lisebetw die vrouwe van Voirne voirnoemt na live des heren van Voirne voirscreven ghebruken ende hebben toit hoirre rechter lijftocht voir die seven hondertx marcke tsjairs, ende dair in gheloven wise te houden ende te bescarmen na der custumen ende rechte van onsen lande. Voirt wairt zake dat die here van Voirne voirs.y sone jof zonen wonne bi veren Lisebettenz sinen wive vrouwen van Voirne voirscreven, die outste sone na tsheren live van Voirne sal gheervet wesen an die heerscap van Voirne, ende die sone sal sine broedere ende sine sustere die die here van Voirne winneta' bi veren Lisebettenb' vrouwen van Voirne voirscreven goeden bi sier vrienden rade. Wairt oec sake dat die here van Voirne voirs. dochter jof dochteren wonne bi veren Lisebettenc' vrouwen van Voirne voirscreven ende negheenen sone, die dochter of dochteren sullen gheervet wesen tote tween dusend ponden sjairs zwarter Turnoysed', eenen groeten coninx Tornoysee' gherekent voir sestien penninghe, aen sheren goeden van Voirne, ende dair toe sullen si gheervet bliven na hoirre moeder live an dien zeven hondert marken sjairs voirscreven die ver Lisebetf' vrouwe van Voirne voirnoemtg' houden sal te lijftochte alse voirs. es; wilke twee dusend pond sjairs die here van Voirne voirs. met onser hand ghemaect heeft ende bewijst tote den voirseyden dochter of dochteren behoif aen dien renten die hier na ghenomet staen: in den eersten aen den renten van der visch tollen ten Bryele, an den jair scote al dair, aen den molen ende den ghemail in Westvoirneh', ende an den renten die die here van Voirne voirs. heeft in tambocht van sGraven zande, int Oudeland, int Nieweland, op die weyde ende op den Vorscheni' Wail, in den hoec van Blomendale, die gras hure van den Andeel, van den molen ende van den ghemael aldair, van den renten die hi heeft in Monster ambocht, die erfhure in den Poildijc, die lijfhure die men heet den Ouden pacht, tland dat men heet tLand van Lisse, die hofstede hure in den Poeldijc, die lantwinninghe in Zantambochtj' ende intk' Monsterl' ambocht, aen den renten die hi heeft int ambocht van Maseland op hondert een ende tachtich morghen lands, aen dien renten die hi heeft int ambocht van Warmonde op den gheest ende intm' broec ende tland dat dern' woninghen toe behoirt, die tijns te Warmonde ende Wouters land van Gheylewijc ende twailf morghen lands die heren Jans waren van der Wateringhen, tien marghen lands die Hughen waren van der Brugghen, ende int ambocht van der Haghe ende van der Wateringheo' tien marghen lands die heren Willaem Boudijns kindere waren, ende int ambocht van Rijswijc zeven tienp' morghen lands, ende int ambocht van Zwadenborgher damme zes marghen lands, ende int ambocht van Naildwijc twailf marghen lants die heren Jans waren van den Zyle, ende an den renten die hi heeft in Vrieslandq', te Scermer, te Misenr' ende te Ursen, ende an den renten van den tiende in die Rotte. Ende alle dese voirscreven goede ende renten, behalven die zeven hondert marcke sjairs die ver Lijsbets' vrouwe van Voine voirscreven houden sal te lijftocht, heeft die here van Voirne bewijst ende met onser hand ghemaect tote siere dochter of dochteren behoif voir twee dusend pond zwarter Turnoyset' sjairs, in allen manieren ende voirwairden als voirscreven isu'; ende alle dese goede ende renten voirs. sal ver Lisebetv' vrouwe van Voirne voirs. ende huer kindere die si bi den here van Voirne voirs. winnen sal van ons ende van onsen nacomelinghen houden.

Ende in orkonde ende in vestenisse alle deser voirscevenre dinghen zoe hebben wi voir ons ende voir onse nacomelinghe dese brief open beseghelt met onsen zeghel. Ende wi Gherairdw' here van Voirne, burchgrave van Zeelandx' voirnoemt, want een hoghe prinche onse lieve here die grave van Heynnegouweny' ende van Hollandz' alle dese voirscreven stucken ghedaen, ghemaket ende ghevest heeft om onser bede ende begheerten wille, zoe hebben wi onsen zeghel mede ghehanghen an den selven openen brief. Ghedaen ende ghegheven int jair ons Heren M° CCC° twee ende dortich des donresdaghes na Pincsten.

a
greve AB.
b
Heynn. AB.
c
Holl. AB.
d
Gher'd B.
e
boven de regel toegevoegd A.
f
varen A.
g
greven B.
h
Tornoyse B.
i
Brabands B.
j
Lysebet B.
k
Oyst Voirne B.
l
Swartenwale B.
m
Oystvoirne B.
n
Holl. AB.
o
Dordrecht B.
p
Briel B.
q
Goed' | reede B.
r
den B.
s
hier en in de volgende regel om een gat in het perkament heen geschreven A.
t
Loefdijc B.
u
Oest Voirne B.
v
Zwarten wale B.
w
Lisebeth B.
x
hondet A.
y
boven de regel toegevoegd B.
z
Lysebethen B.
a'
t verbeterd uit n B.
b'
Lysebethen B.
c'
Lysebethen B.
d'
Turn. A; Torn. B.
e'
Torn. A.
f'
Lysebeth B.
g'
boven de regel toegevoegd B.
h'
West Voirne B.
i'
Voirschen B.
j'
Zandambocht B.
k'
in B.
l'
Monst' AB.
m'
in den B.
n'
e verbeterd uit a A.
o'
Wateringhen B.
p'
zeventien B.
q'
Vrieseland B.
r'
Mysen B.
s'
Lysebeth, de eerste letter verbeterd uit v B.
t'
Turn. A; Torn. B.
u'
in allen manieren als voirscreven es ende voirwairden, maar met verwijstekens de juiste volgorde aangegeven B.
v'
Lysebeth B.
w'
Gher'd B.
x'
Zeel. AB.
y'
Heynn. AB.
z'
Holl. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, en zijn echtgenote vrouw Elizabeth, dochter van heer Dirk graaf van Kleef