Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X125v_618_1 ZE_K_X126r_618_2 B ZE_G_X101r_618_1 ZE_G_X101v_618_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 125v-126r, nr. 627 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 101r-101v, nr. 609 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Goes hantvesten.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 543.

De vermeldingen in onderstaande tekst van de dinsdag zijn vermoedelijk verwijzingen naar de weekmarkt, die te Goes op die dag gehouden werd (en nog steeds wordt).

Wi Willaem grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen den ghenen die desen brief sullen sien of hoiren lesenb dat wi willen dat men vaste ende ghestade houde alsulke dinghen als hier na volghen.

1. Soe wie vechter wort binnen der Goys des dinxendaghes van dat die sonne opgaet tote des anderen daghes des die sonne opgaet, hi verboirt een pond; ende hi sal die boete zeker maken of hi salre over bliven.

2. Soe wie te vechtenec comt mit staven, met zwairden, mit piken, met glavien of met eenigherande harnasche, hi verboirt een pond, het en ware dat hi quame in tscoutaten helpe.

3. Soe wie eenen knijf trect, hi verboirt I lb.

4. Soe wie datter yemende mede wonde, hi verboirt L scellinghe.

5. Soe wie harnasch achter die marct draghet sonder alleenen eenen knijf, hi verboirt I lb.

6. Soe wied vrede ontseghet jof ontswighet den scoutate jof den prochypape jof eenighen scepene, hi verboirt tien lb., die eene helft den here ende die ander helft die men ontseghet of ontswighet.

7. Soe wie huyssoekinghe doet op den anderen, betert na der koire van den lande.

8. Soe wie beproevet wort mit eenigherhande valscher mate of ghewichtee, hi verboirt III lb. alsoe dicke als hi proevetf wort, ende dat dair hi mede met of weghet.

9. Soe wie sine boete niet versekeren en mach, die sal sitten VIII daghe in den stoc, ende tenden acht daghen sal hi scuwen dat dorp een jair.

10. Soe wie den scoutate ontghenghe mit foirtsen jof mit crafte, dat souden wi hem alsoe doen ontghelden dats hem een ander hoeden soude.

11. Soe wie den ghenen wech holpe die boete sculdich ware, die soude wesen in die selve boete dair die mesdadigheg in ware.

12. Soe wie die dobbelt op den dinxendach of binder nacht dair na, hi verboirt X scellinghe, ende die wairt dair men dobbelt XX scellinghe.

Ende van allen desen boeten sullen wi hebben die eene helft ende hair Jan van Heynnegouwenh here van Byaumont, onse broeder, die ander helft.

Ende omme dat wi willen dat alle dese voirnoemde pointe vaste bliven ende ghestade, soe hebben wi dit beseghelt uythanghende; ende dat sal gheduren toit onsen wedersegghen. Ghegheven in den Haghe des sonnendaghes op sente Marcus dach int jair ons Heren M° CCC° XXXIII°.

a
Heynn. AB.
b
etc. i.p.v. allen den ghenen ... lesen B.
c
vechte B.
d
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
e
c verbeterd uit een lange letter B.
f
beproevet B.
g
mesdaghe A.
h
Heynn. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: inwoners van Goes