Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X128r_640_1 B ZE_G_X103r_640_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 128r, nr. 649 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 103r, nr. 631 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Gerijt van Rossem.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 568.

Wi Willaema graveb van Heynnegouwenc, van Hollandd, van Zeland ende here van Vrieslande maken cond allen luden ende kenlic. Want die eene helfte van der kercke van Westmonsterf in Middelburchg open woirden was bi meester Willemh Stuvezands doit, dair die presentacie of toe behoird onser ghemeenre port ende onsen goeden luden van Middelburchi, als onse opene brief hout die zi van ons hebben, ende want wi die voirseyde kercke ghegheven hadden Gherarde van Rossem eer zi ons yemend presenteerde ende wi ons briefs van der presentacien voirscreven niet en ghedochten, zoe baden wi onser poirt voirs. dat si dese ghichtej ghestade houden wilden; ende zi hebben omme onser bede willen, onser liever ghesellinnen der gravinnen ende Willems ons soens ghejonnen ende ghegheven Gherarde van Rossem hare presentacie van der voirseyder kercken tot deser tijd, behouden al hairs rechts, als hair brief hout die si van der presentacie van der voirseyder kerckenk van ons bezeghelt hebben. Voirt hebben wi onser ghemeenrel poirt voirscreven gheorlovetm zoe wanneer dat die kercke van Westmonstern open wort dat men elke helfte delen zal in twien, ende dat wi hem dair toe helpen zullen datse ghedeelt worde also verre als zijt an ons versokeno.

In orconde desen brieve beseghelt mid onsen zeghelep. Ghegheven tote Valenchieneq des saterdaghes na onser Vrouwen dach in septembre int jair ons Heren M° CCC viere ende dortich.

a
Will. B.
b
..grave B.
c
Heynn. A.
d
Holl. A.
e
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
f
Westmonst' AB.
g
Middelb. AB.
h
Will. B.
i
Middelb. AB.
j
ghifte B.
k
tot deser tijt ... voirseyder kercken aanvankelijk overgeslagen maar achteraan de tekst alsnog bijgeschreven, met verwijstekens ter indicatie van de juiste positie; daarbij werden de aan deze zinsnede voorafgaande woorden van der voirseyder kercken per abuis herhaald, maar die verdubbeling is geradeerd A.
l
onserghemeere A.
m
de eerste o gecorrigeerd A.
n
Westmonst' A.
o
verzoeken B.
p
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
q
Valench. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard van Rossum en de poort van Middelburg