Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X128v_643_1 B ZE_G_X103r_643_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 128v, nr. 652 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 103r, nr. 634 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jan Gerijts z. van Wemeldingen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 227.

Wi Willema graveb van Heynnegouwenc, van Hollandd, van Zelande ende here van Vriesland maken cond allen luden dat Jan Gherardsf sone van Wemeldinghen sine twie hondert neghen ende tachtich roeden tienden legghende in Wemeldinghen, ende die hi van onse in pachte helt omme achtendalf penninghe Hollandsg jaersh, bi onsen goeddencken vercoft hevet Janne Mulairde Jan Oeloudi soens sone, Cleysj Pieters sone in Wemeldinghen ende Symon Gherardsk Ouwen soens zone, omme eene somme van ghelde dair si hem of voldaen hebben; wilken tiende voirscreven wi verliet hebben ende verlien Jan Mulairde, Cleysel Pieters sone ende Symon Gherards zone voirscreven evenghelike van ons in pachte te houden, behouden elken anderen sijns rechts, in allen dien manieren ende rechte dat die brief houd die bi wilcoren der mannen van Zeelandm dair of ghemaect ende bezeghelt is; ende hier of zullen zi ons jairlix te pachten gheven acht ende dalf penninghe Hollandso in allen manieren als die brief houd voirscreven.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelep. Ghegheven in Middelburchq des sonnendaghes voir sinte Victoersr dach int jair ons Heren M° CCC° XXXIIII°.

a
Will. B.
b
..grave B.
c
Heynn. AB.
d
Holl. AB.
e
Zel. A; Zeell. B.
f
Gher. AB.
g
Holl. AB.
h
tsyaers B.
i
Eelnoud B.
j
Clays B.
k
Gherard B.
l
Clayse B.
m
Zeell. B.
n
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
o
Holl. AB.
p
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
q
Middelb. AB.
r
Victors B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Mulard zoon van Jan Oloudsz., Nicolaas Pietersz. in Wemeldinge en Simon zoon van Gerard Ouwenz.