Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X129v_650_1 B ZE_G_X103v_650_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 129v, nr. 659 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 103v, nr. 640 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Pieter Bollart.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 227.

Wi Willema graveb van Heynnegouwenc, van Hollandd, van Zelande ende here van Vrieslandf maken cont allen luden dat Pieter Bollairdg, Jan Gherards soens h broeder van Wemeldinghen, sine twee hondert neghen ende tachtich roeden tienden ligghende in Wemeldinghen, die hi van ons in pachte helt omme achtendalf penninghe Hollandsi jaersj, bi onsen goeddencken vercoft hevet heren Tonemannek, heren Dankairdel, Symon ende Cleysem Pieter Symons soens kindere van Wemeldinghen, Symon Gheretsn sone ende Willem Oelairds sone, omme ene somme van penninghen dair si hem of voldaen hebben; wilken tiende voirscreven wi verliet hebben ende verlien heren Tonemanne, heren Dankairde, Symon ende Cleyseo Pieter Symons soens kindere een dordendeel, Symon Gheretsp sone een dordendeel ende Willemq Oelairds sone een dordendeel van ons in pachte te houden, behouden elken anderen sijns rechts, in allen dien manieren ende rechte dat die brief hout die bi wilcoren der mannen van Zeelandr dair of ghemaict ende bezeghelt is; ende hier of sal his ons jairlix te pachte gheven achtendalf penninghe Hollandst in allen manieren als die brief hout voirscreven.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zegheleu. Ghegheven in Middelburchv des saterdaghes na sinte Lucas dach int jair ons Heren M° CCC° XXXIIII°.

a
Will. AB.
b
..grave B.
c
Heynn. AB.
d
Holl. A.
e
Zel. A.
f
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
g
Bollard B.
h
hier kindere, doorgestreept A.
i
Holl. AB.
j
tsyaers B.
k
Tonnemanne B.
l
Dankairden B.
m
Clayse B.
n
Gherards B.
o
Clayse B.
p
Gherards B.
q
Will. B.
r
Zeel. A; Zeell. B.
s
te lezen als sullen si of sulsi?
t
Holl. AB.
u
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
v
Middelb. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Toneman, heer Dankard, Simon en Nicolaas zoons van Pieter Simonsz. van Wemeldinge, Simon Gerardsz. en Willem Oelardsz.