Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X131r_671_1 ZE_K_X131v_671_2 B ZE_G_X105r_671_1 ZE_G_X105v_671_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 131r-131v, nr. 670 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 105r-105v, nr. 661 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Beghijnhoff in Middelburcha.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 581. – Unger, Bronnen geschiedenis Middelburg I, p. 502, nr. 579.

Willaem ..grave van Heynnegouwenb, van Hollandc ende here van Vrieslandd maken cond allen luden. Want dat beghijnhof in Middelburche hier voirmaels in reckeliken ende in goedenf staen gheweest heeft, ende wi nu verstaen hebben van vele joncfrouwen ende beghinen ute den hove dier ons hebben laten weten dat si onruste onder hebben in dien hove bi versumenesse van beleede, dat ons moyliken ware te ghedoghen noch en willen, wine moeten dair toe sien dat dat hof ende die joncvrouwen diere in wonen in rusten bliven ende Goeds dienste dair bi ghemeerset ende die aelmossen al dair ghedaen worden alse recht ende ghewoenliken es ende hier te voren gheweest heeft; wair omme onse wille es ende onse consent dair toe gheven dat alle die convents meesterssen van den beghijnhove metten anderen oudsten ende reckelixen joncvrouwen die zi dair toe met hem nemen nu ter tijd ende tot anderen tiden alst te doene es vryeliken kiesen moghen ene oever meestersse, ende die selve meestersse metten anderen convents meesterssen ende joncvrouwen voirscreven sullen mede kiesen twie andere joncvrouwen beghinen meestersse te wesen metter oeverste meestersse, wilke drie meesterssen dat beghijn hof berechten ende beleeden sullen, alle onreckelike ende ontamelike zaken te verbieden, Goeds dienste voert te zettene ende die aelmossen van den ghemeenen goede dat dair es alse recht ende ghewoenliken es ende hier te voren gheweest hevet uyt te rekene, also dat dese drie meesterssen des ghemeens goeds van dien hove ghebruken sullen ter bester oirbaren, dat uyt teg gheven ende in te nemene ende elx jairsh ene warven dair of goede rekeninghe doen voir onse trouwe lude die wier toe zetten: den abt van Middelburchi, den lesemeister van den minrebroeders al dair, onsen rentemeister van Bewestersceltj in Zeellandk ende den twien personen diere onse scepen van Middelburchl mede bi zetten sullen. Ende omme der voirseyder joncvrouwen versoec ende bede soe bevelen wi den abt, den lesemeester, onsen rentemeister ende den twien personen bi onser scepenen dair toe ghezet dat si narenstelic ende vlitelic sien tote dien beghijnhove van onsen weghen, ende den drien meesterssen die danne sien jof wesen sulle raden, helpen ende vorderen in allen reckeliken zaken die den beghijnhove ane gaen soe wannere dats die drien meesterssen an hem begheren sullen jof dats te doene ware. Ende ware dat sake dat eneghe van desen drien meesterssen storve jof dat meesterscip niet doen en mochten jof en wilden jof dair toe niet oirbairlic en ware, so souden si ene andere meestersse in hore stede kiesen alst hem goeddochte na der maniere voirscreven. Ende dit sal gheduren tot onsen wedersegghen ende behoudenlic onser brieven die wi jof onse voirvorders hier te voren op der ordinantie van den beghijnhove voirs bezeghelt ende ghegheven hebben, sonder archlist.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelem. Ghegheven in den Haghe op sinte Lauwerens avonde int jair ons Heren M° CCC° ses ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum; Iohannesn capellanus.o

a
Middelb. B.
b
Heynn. AB.
c
Holl. A.
d
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
e
Middelb. AB.
f
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
g
ute i.p.v. uyt te B.
h
tsyaers B.
i
Middelb. AB.
j
Bewest'scelt AB.
k
Zeell. AB.
l
Middelb. AB.
m
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
n
h onzeker door beschadiging van het perkament A.
o
de dienstaantekening ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: begijnhof van Middelburg